Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 5. novembril 2021 lõpliku eelnõu1 regulatiivsete tehniliste
standardite (RTS) kohta, milles täpsustatakse riskikaalude asjakohasuse hindamisel arvesse võetavate tegurite
liigid vastavalt määruse (EL) 575/2013 artikli 124 lõikele 4 ja tingimused, kui hinnatakse kinnisvaraga tagatud
riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäärade (LGD) väärtuste asjakohasust määruse (EL) 575/2013
artikli 164 lõike 8 alusel.

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 30. aprilli 2021
kirjaga nr 4.11-3.1/27982.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist
Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-specifying-how-identify-appropriate-risk-weights-and

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-04/Kiri%2030.04.2021%20nr%204.11-3.1%202798.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)