Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 24. novembril 2021 lõpliku eelnõu1 regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) kohta, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist kooskõlas kapitalinõuete määruse 575/2013 (CRR) artikli 132a lõikega 4.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu toetab ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate osakute või aktsiatena esitatud riskipositsioonide krediidiriski omavahendite nõuete arvutamist standardmeetodi kohaselt.

Samuti selgitab eelnõu puuduvate sisendite regulatiivset käsitlust, kui tuletisinstrumentide alusrisk ei ole teada vastaspoole krediidiriski riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks.

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 22. detsembri 2020 kirjaga nr 4.11-3.1/69752.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-how-calculate-risk-weighted-exposure-amounts-exposures

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-01/Kiri%2022.12.2020%20nr%204.11-3.1%206975.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)