Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 19. veebruaril 2021 lõpliku eelnõu1 regulatiivsete tehniliste standardite kohta, milles täpsustatakse kapitalinõuete määruse (CRR) artikli 390 lõikes 5 sätestatud nõuete arvestust riskide kontsentreerumise kontekstis.

CRR artikli 390 lõike 5 kohaselt nõutakse, et krediidiasutused ja investeerimisühingud lisaksid kliendi suhtes võetud koguriskipositsioonile riskipositsioonid, mis tulenevad CRR II lisas loetletud tuletislepingutest ja krediidituletisinstrumendi lepingutest, mis ei ole sõlmitud otse selle kliendiga, kuid mille alusvaraks oleva võla või omakapitali instrumendi on emiteerinud asjaomane klient.

Käesoleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 24. juuli 2020 kirjaga nr 4.11-3.1/39692.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-indirect-exposures-arising-derivatives-underlyingdebt

https://www.fi.ee/sites/default/files/2020-07/Kiri%2024.07.2020%20nr%204.11-3.1%203969.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)