Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses tururiski omavahendite nõude arvutamisega

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 03. detsembril 2020 lõpliku1 eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite kohta, millega täpsustatakse, kuidas krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad arvutama valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide puhul tururiski omavahendite nõude.

Käesoleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 23. jaanuari 2020 kirjaga nr 4.11-3.1/4032.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-treatment-non-trading-book-positions-subject-foreign

https://www.fi.ee/sites/default/files/2020-01/Kiri%2023.01.2020%20nr%204.11-3.1%20403.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)