Lõpliku eelnõu avalikustamine tarkvaravarade regulatiivsete tehniliste standardite kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 14. oktoobril 2020 lõpliku eelnõu1 regulatiivsete tehniliste standardite kohta, millega täpsustatakse metoodika, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kasutama immateriaalse põhivarana kajastatud tarkvara käsitlemisel omavahendite arvestamisel.

Eelnõu sisaldab muudatusi, mida EBA sai 2020. aasta juunis algatatud avaliku konsultatsiooni tagasiside käigus (Finantsinspektsiooni kiri 10.06.2020 nr 4.11-3.1/3180).

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

https://eba.europa.eu/eba-published-final-draft-regulatory-technical-standards-specifying-prudential-treatment-software

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)