Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 13. detsembril 2021 lõpliku eelnõu1 regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) kohta, millega muudetakse Euroopa Komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 183/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, et täpsustada üldiste ja spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste arvutamist.

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 28. juuni 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/39512.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes%C2%A0-amended-technical-standards-credit-risk-adjustments

https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-06/Kiri%2028.06.2021%20nr%204.11-3.1%203951.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)