Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 15. aprillil 2021 lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu1, milles täpsustatakse usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise erinevad meetodid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 (CRR) artikliga 18 (7).

Lõplik eelnõu täpsustab kriteeriumid ja tingimused, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad täitma erinevate konsolideerimise meetodite rakendamisel.

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 21. novembri 2017 kirjaga nr 4.11-3.1/52222.

Lõplik eelnõu esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-published-final-draft-technical-standards-specifying-methods-prudential-consolidation

https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-07/Kiri_21_11_2017_nr_4_11-3_1_5222.pdf

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)