Märgukiri krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimise kohta tulenevalt krediidivõtjast võlgniku makseraskustest

Jõustumise aeg

Käesolev märgukiri kohaldub finantsjärelevalve subjektist krediidiasutustele1, välisriikide krediidiasutuste filiaalidele, krediidiandjatele, krediidivahendajatele2 ja erandi alusel tegutsevatele krediidiandjatele3, kes krediidivõtjast võlgnike makseraskuste tõttu rakendavad meetmeid krediidilepingute, sh tarbijakrediidilepingute4 restruktureerimiseks.

Finantsjärelevalve subjektid, nende juhid ja töötajad (käesolevas märgukirjas kui professionaalsed krediiti andvad või vahendavad subjektid) peavad omama nõuetekohaseid teadmisi ja oskusi finantsjärelevalve subjektile kohalduvast õigusnormistikust ning selle õigus- ja eesmärgipärasest rakendamisest nii krediidi andmisel, vahendamisel, krediidi teenindamisel kui ka krediidilepinguliste kohustuste restruktureerimisel.

Lähtudes eelmärgitust annab Finantsinspektsioon välja märgukirja, et juhtida tähelepanu olulistele aspektidele ja nõuetele seoses krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimisega ja seda tulenevalt krediidivõtjast võlgnike makseraskustest5.
Märgukirjaga seatakse finantsjärelevalve subjektidele ja krediidivõtjatele ootus leida ja rakendada krediidivõtja makseraskuste esinemisel ja krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimise vajaduse ja võimaluse korral vastutustundlikke ning õiguspäraseid meetmeid ja lahendeid, aitamaks ületada krediidivõtjal esinevaid makseraskuseid ning taastada jätkusuutlik krediidi tagasimaksmine, tagades seeläbi krediidituru stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.

Märgukiri keskendub tarbijakaitselise regulatsiooni aspektidele eesmärgiga selgitada ja täpsustada vastutustundliku laenamise ühte olulisemat komponenti, kuna nii nagu krediidi andmisel ja vahendamisel, täidab ka krediidilepingust tulenevate kohustuste restruktureerimisel võtmerolli just vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine. Seejuures on oluline ka, et restruktureerimismeetmete üle otsustamisel ja nende rakendamisel tuleb finantsjärelevalve subjektidel võtta arvesse koos nii kapitali- kui ka teenusejärelevalvelisi aspekte ja nõudeid6. Finantsjärelevalve subjektid peavad restruktureerimise meetmete üle otsustamisel ja rakendamisel tagama riskide juhtimise ja hindama ning arvestama seejuures restruktureerimisega kaasnevat võimalikku mõju ja riski, sh finantsjärelevalve subjekti finantsvõimekusele ja –seisundile aga ka hoiustajate katsele, tagamaks, et finantsjärelevalve subjekti tegevus on jätkusuutlik.

Märgukirjas toodu on abistav ning eelkõige selgitava iseloomuga, kuid ei ole ammendav ega pruugi arvestada finantsjärelevalve subjekti ja krediidivõtja vaheliste õigussuhete kõikide asjaoludega. Märgukirjas toodu kohaldamisel tuleb arvestada õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Õigusaktidest tulenevate imperatiivsete nõuete korral tuleb lähtuda õigusaktides sätestatust.

 

1 Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla kuuluvatele Eesti krediidiasutustele ei laiene käesolev märgukiri ulatuses/küsimustes, mis kuulub Euroopa Keskpanga õiguspädevusse.

2 Krediidivahendajatele on käesolev märgukiri suunatud ulatuses, mis tulenevalt nende äritegevusest on võimalik ja asjakohane.

3 Edaspidi koos nimetatult ka kui krediidiandja või finantsjärelevalve subjekt.

4 Edaspidi krediidileping ja tarbijakrediidileping koos nimetatud kui krediidileping, kui ei ole selgelt sõnastatud teisiti.

5 Makseraskused käesoleva märgukirja tähenduses on krediidivõtjast võlgniku ehk kliendi raskused oma siduvate finantskohustuste täitmisel (nn finantsraskused).

6 Krediidiasutustel tuleb muu hulgas arvestada, et nõude liigitamine makseraskuste tõttu restruktureeritud laenuks võib tuua kaasa nõude liigitamise IFRS 9 mõistes oluliselt suurenenud krediidiriskiga nõuete klassi. IFRS 9 mõistes nõude klassifitseerimisel oluliselt suurenenud krediidiriskiga nõuete klassi (stage 2 jt) tuleb nõudele arvutada eluaja krediidikahju, mistõttu suurenevad eeldatavad krediidikahjud.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.64 MB)