Regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse iseloomu, tõsiduse ja aja täpsustamiseks

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve avalikustas 16. novembril 2018 lõpliku eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite kohta, millega täpsustatakse majanduslanguse iseloomu, tõsidust ja aega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 (CRR) artiklitega 181(3)(a) and 182(4)(a).

Lähtudes CRR artiklist 181 (1)(b) ja artiklist 182 (1)(b) kasutavad krediidiasutused ja investeerimisühingud majanduslanguse puhuks sobivaid makseviivitusest tingitud kahjumäära (LGD) ja ümberhindlustegurite (CF) hinnanguid. Regulatiivsete tehniliste standarditega täpsustatakse majanduslanguse iseloomu, tõsidust ja aega, mida tuleks LGD ja CF hinnangutes arvesse võtta.

Regulatiivseid tehnilisi standardeid on vastavalt eelnõule plaanis kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

Selgitus

Märgukiri (PDF, 254 kB) (pdf, 0.25 MB)