Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 23. mail 2022 regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõikes 2 osutatud varipanganduse üksuste tuvastamiseks.1

Eelnõu osas algatatud konsultatsioonist oleme varasemalt teavitanud Finantsinspektsiooni 10. augusti 2021 kirjaga nr 4.11-3.1/4704.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

1 https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-identify-shadow-banking-entities-0

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)