Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 17. veebruari 2021 komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/249, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/2197 seoses tugeva korrelatsiooniga valuutadega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/20131.

Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad valuuta omavahendite nõude arvutamisel kasutada madalamaid omavahendite nõudeid tasakaalustatud positsioonide suhtes kahes valuutas, kui neid valuutasid käsitatakse „tugeva korrelatsiooniga valuutadena” Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 354 lõikes 1 sätestatud meetodi alusel.

Määrus jõustub 10. märtsil 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0249&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.66 MB)