Uuendatud loetelu kolmandate riikide ja territooriumite kohta, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks liidu korraga

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 18. detsembril 2019 Euroopa Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/2166, millega muudetakse rakendusotsust 2014/908/EL seoses Serbia ja Lõuna-Korea arvamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, mille järelevalve- ja regulatiivseid nõudeid loetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt riskipositsioonide käsitlemisel samaväärseks.

Samaväärsuse kindlaks määramisel kontrollitakse kolmandate riikide suutlikkust saavutada samad üldeesmärgid, mis on saavutatavad liidu järelevalve- ja regulatiivse korraga. Eesmärgid on eelkõige järgmised: riigisisese ja ülemaailmse finantssüsteemi stabiilsus ja terviklikkus; hoiustajate ja muude finantsteenuste tarbijate tõhus ja piisav kaitse; finantssüsteemi eri osalejate, sealhulgas reguleerivate asutuste ja järelevalveasutuste vaheline koostöö; järelevalve sõltumatus ja tulemuslikkus; ning rahvusvaheliselt kokku lepitud asjakohaste standardite tulemuslik rakendamine ja jõustamine.

Kolmandate riikide ja territooriumite loetelu uuendatakse vähemalt korra viie aasta jooksul arvestades eelkõige järelevalve- ja regulatiivse korra pidevat arengut liidu ja maailma tasandil. Rakendusotsus jõustus 7. jaanuaril 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)