Elukindlustuse sektori IV kvartali 2019 ülevaade

Kvartali ülevaates ei ole arvesse võetud koroonaviiruse mõju.

2019. aastal kogusid Eesti elukindlustusseltsid kindlustusmakseid 254 miljonit euro ulatuses, mis on 6% võrra enam kui 2018. aastal.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Kahjunõudeid esines 2019. aastal 124,3 miljonit euro ulatuses, mis on 8% võrra enam kui 2019. aastal. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses.

Põhinäitajad

III kvartal 2019 Muutus IV kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 60 mln € 68 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 31 mln € 30 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,21 mlrd € 1,06 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 883 mln € 749 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 13,9% 13,7%
Solventsuskapitalinõude kaetus 157% 158%

Elukindlustusseltside varade maht vähenes neljandas kvartalis 12% ehk 1,21 miljardilt eurolt 1,06 miljardi euroni, tingituna SEB filiaalistumisest. Bilansimahu alusel on Swedbank Life turuosa 31.12.2019 seisuga 64% ja Compensa turuosa 36%.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA on oma analüüsides välja toonud, et järgmise 10 aasta jooksul väheneb keskmise portfelli tootlus poole võrra nii riigi- kui ettevõttete võlakirjade jaoks. Elukindlustusandjad ostavad järjest enam negatiivsete intressimääradega riigivõlakirju. Praegu ei ole veel märgata olulist muutust struktuuris rohkem riskantsete varaklasside suunas.
  • Euroopa Komisjoni poolt algatatud Solventsus 2 üle vaatamine sisaldab seltside jaoks teemasid, mis võivad negatiivselt mõjutada kapitalinõuete kaetust. 2020 aasta üle vaatamise planeeritavate parandusettepanekute terviklik mõjuhindamine algab märtsis ning selles osalevad nii Compensa kui Swedbank Life.
  • II samba pensioni reform avaldab suure tõenäosusega olulist mõju vastavate toodete pakkumisele kindlustusseltside poolt. Kõrge lahkumise määra puhul ei pruugi antud äriliin olla jätkusuutlik. Sellisel juhul võivad kindlustusseltsid lepingutest loobuda ja anda need riigile üle.