Elukindlustussektori IV kvartali 2016 ülevaade

Eestis tegutsevad elukindlustusseltsid kogusid 2016. aasta neljandas kvartalis kindlustusmakseid 79 miljoni euro väärtuses ehk 60% rohkem kui kolmandas kvartalis.  Aasta viimases kvartalis on elukindlustuse kindlustusmaksed alati kõrgemad, mistõttu on hüppeline kasv ootuspärane. Kõrgesse kasvunumbrisse andis suurima panuse Mandatum Life Insurance SE edukas investeerimisriskiga elukindlustuslepingute müük. 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2016 Muutus IV kvartal 2016
Kindlustusmaksete maht 49 mln € 79 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 27 mln € 41 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,10 mld € 1,14 mld €
Kindlustuskohustuste maht 823 mln € 841 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 16,8% 16,7%
Kasum** 7,8 mln € 5,7 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 174% 173%

 

Mullu koguti kindlustusmakseid 227,8 miljoni eurot ehk 4,5% rohkem kui aasta varem. Peamisteks kindlustusliikideks on endiselt investeerimisriskiga elukindlustus (IRE), kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Uue müügi seisukohalt on kõige olulisemad riskitooted, mis kajastuvad muu elukindlustuse äriliini all. 

Elukindlustusseltsidel esines 2016. aastal kahjunõudeid 125 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 55% kogutud kindlustusmaksetest.

Kulude suhe netokindlustusmaksetesse kvartaliga oluliselt ei muutunud ja 2016. aasta kumulatiive näitaja oli 16,7%, kasvades võrdluses 2015. aastaga 0,8 protsendipunkti. 

Olulisi muutusi ei toimunud ka varade ja kohustuste struktuuris ja mahus. Investeerimisriskiga elukindlustuse edukas müük neljandas kvartalis suurendas nii vastava kohustuse kui sellele vastava alusvara osakaalu bilansis ühe protsendipunkti võrra. Investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara moodustab nüüd 55% kõigist kindlustusandjate varadest ning investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised poole kindlustusandjate kõigist kohustustest. 

Elukindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli aasta lõpus 173%. Aasta jooksul jäid muutumatuks ka peamised riskikomponendid, milleks on elukindlustusrisk ja tururisk. 

Kõik elukindlustusseltsid täidavad seadusest tulenevaid kapitalinõudeid. Miinimumkapitalinõue on kaetud  6,6kordselt.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Intressikeskkond ei soosi endiselt elukindlustusandjaid, kel on kindlustusvõtjate ees pikaajalised finantsgarantiiga kohustused. Mõningast leevendust pakuvad siiski riskivaba intressikõveraga toimunud liikumised. Kõvera madalpunkt oli mullu kolmandas kvartalis, hiljem on kõver vaikselt, kuid järjepidevalt ülespoole liikunud.
  • Lisaks madalatele intressimääradele on turul tekkinud probleeme ka võlakirjade likviidsusega. Kõrgema kvaliteediga võlakirju on võimalik osta vaid piiratud koguses või ei saa neid üldse osta.
  • Uus järelevalveraamistik Solventsus II on väljakutseks kindlustusseltsidele, kuna esitab uusi nõudeid äriorganisatsioonidele. See võib mõjutada äristruktuuride muutmist.
  • Elukindlustusseltside uus müük ja tootearendus keskendub jätkuvalt riskitoodetele ja investeerimisriskiga elukindlustusele.
  • 2017. aasta esimesel poolaastal on oodata solventsuskapitalinõude kaetuse kasvu, seda tulenevalt riskivaba intressikõvera tõusust ja sektori kasumlikkusest.

* Kuna Solventsus II rakendamise tõttu on aruannete esitamise ajad nihkunud hilisemaks, on siin esitatud IV kvartali andmed.
** Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.