Fondivalitsejate sektori IV kvartali 2017 ülevaade

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas, kuid vähem kui kolmandas kvartalis. 2017. aasta neljandas kvartalis lisandus hallatavatele varadele 0,09 miljardit eurot, kogumaht oli aasta lõpus 6,1 miljardit eurot.

Põhinäitajad

III kvartal 2017 Muutus IV kvartal 2017
Hallatavate varade maht 6 mld € 6,1 mld €
sh fondide varade maht (k.a mitteavalikud fondid) 4,5 mld € 4,7 mld €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 4,6% 3,6%
Fondivalitsejate varade maht 121 mln € 129 mln €
Kasum 5 mln € 6,3 mln €
Omakapitali tootlus 16% 17%
Omavahendite nõude kaetus 515% 511%

 

Suurem osa kasvust tuli fondide varade mahu kasvust. Lisaks enda fondide valitsemisele on Eestis tegutsevatele fondivalitsejatele oluline äriliin allhanke korras investeeringute juhtimise teenuse osutamine välismaistele fondidele. Kõnealune hallatavate varade maht kasvas neljanda kvartaliga 0,1 miljardi euro võrra, 1,3 miljardi euroni.

Fondide kogumahule lisandus neljandas kvartalis 0,16 miljardit eurot, mida on vähem kui eelmises kvartalis. Peamiselt kasvas kohustuslike pensionifondide turuväärtus ning nende kogumaht ulatus kvartali lõpus 3,6 miljardi euroni.

Fondivalitsejate varade kogumaht kasvas neljandas kvartalis 7,8 miljonit eurot ja moodustas kvartali lõpus 128,6 miljonit eurot. Kasvu taga on eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurenemine. Sektori koondbilansimahust moodustasid enam kui poole raha ja rahalähendid ning umbes neljandiku pensionifondide valitsejate omaosakud. Viimased moodustasid ühtlasi tururiskile avatuima osa.

Fondivalitsejate puhaskasum kasvas neljandas kvartalis 6,3 miljoni euroni.

2017. aasta kokkuvõttes teenisid fondivalitsejad kasumit 19,6 miljoni euro ulatuses ehk ligi 11 protsenti rohkem kui 2016. aastal. Kasvu toetas muu hulgas finantsinvesteeringutelt teenitud kasum. Kaks fondivalitsejat teenisid kahjumit.

Sektori omakapitali tootlikkus kerkis 2017. aastal ühe protsendi võrra, 2016. aasta 16%lt 17%ni. Fondivalitsejatele seatud usaldatavusnõudeid täitsid neljanda kvartali lõpus kõik turuosalised. Sektori omavahendite nõude kaetus märkimisväärselt ei muutunud ja oli 511%. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Fondivalitsejate sektor püsib kasumlik, viimasel kahel aastal on suudetud kasvatada nii kasumeid kui ka omakapitali tootlikkust. Koondbilansis on suur osakaal likviidsetel varadel.
  • Sektori omavahendite nõue on kaetud viiekordselt. Teravdatud tähelepanu all on üksikud fondivalitsejad, sh jooksvalt kahjumit teenivad fondivalitsejad.