Investeerimis- ja pensionifondide sektori I kvartali 2017 ülevaade

2017. aasta esimeses kvartalis likvideeriti neli AS SEB Varahalduse valitsetavat eurofondi ja loodi kaks Tuleva Fondid ASi valitsetavat kohustuslikku pensionifondi. Seega tegutses esimese kvartali lõpuks Eestis 62 investeerimis- ja pensionifondi. Enam kui pooled tegutsevatest fondidest olid pensionifondid (36).

Suurimaks fondiliigiks on endiselt ülekaalukalt kohustuslikud pensionifondid, mis moodustavad 79% kogu fondisektori varade mahust. Neile järgnevad 9% osakaaluga kinnisvara- ja aktsiafondid.

Põhinäitajad

IV kvartal 2016 Muutus I kvartal 2017
Avalike fondide varade maht 3,98 mld € 4,15 mld €
II samba fondide osakaal 78% 79%
Avalike fondide osakuomanike arv 793 146 789 962
Tegutsevate avalike fondide arv 64 62

Fondivalitsejate turuosades  olulisi muudatusi esimeses kvartalis ei olnud. Suurim turuosa kuulus ASile Swedbank Investeerimisfondid (38%), järgnesid AS LHV Varahaldus (24%) ja SEB Varahaldus (16%).

Kohustuslike pensionifondide investeerimisportfellis vähenesid passiivsete vahendite ehk tähtajaliste hoiuste ja arvelduskontol oleva raha  osakaal. Võrreldes aasta lõpuga vähenes see 23%lt 19%ni. Samal ajal kasvas muude investeerimisfondide osakute osakaal 24%lt 28%ni. 

Pensionifondid eelistavad otse aktsiatesse ja võlakirjadesse investeerimise asemel investeerida läbi teiste fondide – sellised investeeringud moodustasid  58% portfellist. Otseinvesteeringute osakaal oli esimese kvartali lõpus 23%. Kohustuslikud pensionifondid teostavad otseinvesteeringuid enamasti võlakirjadesse. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • 2017. aasta alguses jõustunud uus investeerimisfondide seadus peaks pikaajalises perspektiivis tõstma Eesti investeerimisfondide turu atraktiivsust. Uute pensionifondide tulek on juba teravdanud konkurentsi pensionifondide valitsejate vahel ning sektoris on täheldada hinnakonkurentsi.
  • Jätkus endise fondivalitseja Danske Capital ASi pensionifondide ühendamine LHV pensionifondidega.