Investeerimis- ja pensionifondide sektori II kvartali 2017 ülevaade

2017. aasta teises kvartalis ühendas AS LHV Varahaldus endised Danske Capital ASi teise samba pensionifondid. Seega tegutses teise kvartali lõpus Eestis 47 avalikku investeerimis- ja pensionifondi. Enam kui pooled tegutsevatest fondidest olid pensionifondid (33).

Suurimaks fondiliigiks on endiselt ülekaalukalt kohustuslikud pensionifondid, mis moodustavad 84% kogu fondisektori varade mahust. Neile järgnevad 9% osakaaluga aktsiafondid.

 

Põhinäitajad

I kvartal 2017 Muutus II kvartal 2018
Avalike fondide varade maht 3,89 mld € 4 mld €
II samba fondide osakaal 84% 83,7%
Avalike fondide osakuomanike arv 789 962 783 010
Tegutsevate avalike fondide arv 50 47

 

Fondivalitsejate turujaotuses olulisi muutusi teises kvartalis ei olnud. Aasta võrdluses on aga olulisemaks muudatuseks ASi LHV Varahalduse turuosa suurenemine 19%lt 26%ni, põhjuseks ühinemine Danske Capital ASiga. Suurim turuosa kuulus selle aasta teises kvartalis endiselt ASile Swedbank Investeerimisfondid (41%), järgnesid AS LHV Varahaldus (26%) ja SEB Varahaldus (17%).

ASi SEB Varahalduse poolt valitsetavate aktsiafondide likvideerimise ning Danske Capital ASi poolt valitsetavate pensionifondide LHV fondidega ühendamise tulemusena vähenes ka osakuomanike arv tervikuna 6952 võrra.

Kohustuslike pensionifondide investeerimisportfellis vähenes märgatavalt passiivsete vahendite ehk tähtajaliste hoiuste ja arvelduskontol oleva raha osakaal. Võrreldes aastataguse perioodiga on see vähenenud 25%lt 12%ni. Samal ajal on aga kasvanud võlakirjade ja aktsiafondide osakaal, vastavalt 20%lt 26%ni ja 26%lt 31%ni. 

Pensionifondid eelistavad otse aktsiatesse ja võlakirjadesse investeerimise asemel investeerida läbi teiste fondide – sellised investeeringud moodustasid 59% portfellist.

Otseinvesteeringute osakaal oli teise kvartali lõpus 29%. Kohustuslikud pensionifondid teostavad otseinvesteeringuid enamasti võlakirjadesse.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Teises kvartalis alustasid oma tegevust Tuleva Fondid ASi teise samba pensionifondid. Tuleva Fondid ASi pensionifondide turuosa oli teise kvartali lõpus 0,9%.
  • LHV ja Danske pensionifondide ühinemise tulemusena on LHV Varahaldus valitsevate mahtude järgi tõusnud teiseks pensionifondide valitsejaks.
  • Teise kvartali lõpus registreeriti Eestis esimene Euroopa riskikapitalifondi valitseja (EuVECA), milleks on OÜ Baltcap Growth Fund Management.