Investeerimisühingute sektori IV kvartali 2019 ülevaade

Kvartali ülevaates ei ole arvesse võetud koroonaviiruse mõju.

Investeerimisühingute turul tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel viis turuosalist. Erinevalt pangandus- ja kindlustussektorist ei tegutse Eestis ühtegi välisinvesteerimisühingu filiaali. Mitmed äriühingud on väljendanud tugevat huvi Eestis investeerimisühingu tegevusloa saamise vastu.

Põhinäitajad

III kvartal 2019 Muutus IV kvartal 2019
Klientide varade maht 600 mln € 331 mln €
Investeerimisühingute varade maht 67 mln € 72 mln €
Kasum/kahjum 4,3 mln € 0,5 mln €
Brutotulud 13,6 mln € 10,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 13,6% 10,9%
CET1, konsolideeritud 23,63% 25,98%

Investeerimisühingute varade maht oli 72 miljonit eurot olles üks väiksemaid sektoreid Finantsinspektsiooni järelevalve all. Investeerimisühingute varad koosnesid 39% ulatuses hoiustest pankades ja teistes investeerimisühingutes ning 15% ulatuses investeeringutest madala riskiga likviidsetesse võlakirjadesse. 54% investeerimisühingute varadest oli investeeritud likviidsetesse varadesse. Investeerimisühingud väljastavad klientidele ka laene, mis moodustasid 32% varadest. Suurem osa klientidele väljastatud laenudest olid tagatud väärtpaberitega ning nende krediidirisk oli madal. Investeerimisühingute sektori bilansilised riskid olid madalad.

Vaatamata madalatele bilansilistele riskidele olid sektori bilansivälised tururiski kandvad positsioonid suured. Tururiskipositsioonid ulatusid 114 miljoni euroni ja moodustasid 205% omavahenditest. Enamuse tururiskidest moodustasid avatud valuutapositsioonid. Tururiskipositsioonid vähenesid neljandas kvartalis 14% võrra, kuid sellele vaatamata olid nende maht endiselt suur.

Investeerimisühingud teenisid neljandas kvartalis 11 miljonit eurot brutotulu. 83% brutotuludest teeniti kauplemiselt õiglases väärtuses hinnatud instrumentidega. Tulud investeerimisteenuste teenustasudest moodustasid 12% brutotuludest, millest suurima osa andsid väärtpaberitehingute vahendus ja investeerimisnõustamine. Investeerimisühingute sektor teenis enamuse tuludest kaubeldes tururiski kandvate bilansiväliste instrumentidega.

Investeerimisühingud teenisid neljandas kvartalis pool miljonit eurot kasumit. Kasum langes võrreldes eelmise kvartali kasumiga üheksa korda. Kasumi langus oli tingitud väiksemast kauplemistulust, mis oli omakorda tingitud finantsturgude tagasihoidlikumast volatiilsusest. Hoolimata neljanda kvartali nõrkadest tulemustest oli investeerimisühingute sektori omakapitali tootlikkus 2019. aastal tervikuna heal tasemel ning moodustas 10,9%.

Investeerimisühingute sektori CET1 näitaja paranes kvartaliga 23,6%-lt 26,0%-ni. Kapitaliseeritus tugevnes seoses valuuta- ja aktsiariskipositsioonide vähenemisega.

Investeermisühingute klientide varad olid investeeritud aasta lõpu seisuga 54% ulatuses aktsiatesse ja 36% ulatuses võlakirjadesse. Klientide varadest 7% moodustasid investeerimata rahalised vahendid. Klientidele kuuluvatest aktsiatest ja võlakirjadest suurima osa moodustasid Venemaa emitendid (37%), millele järgnesid USA (24%) ja Suurbritannia (6%) väärtpaberid.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute sektori kasum neljandas kvartalis järsult kahanes seoses arengutega finantsturgudel. Keskmiselt saavutati 2019. aastal siiski hea kasumlikkus.
  • Investeerimisühingute sektori tururiskipositsioonid on neljandas kvartalis mõnevõrra vähenenud, kuid olid endiselt kõrgel tasemel võrreldes sektori omavahenditega.