Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2016 ülevaade

Eestis tegutsevad kahjukindlustusseltsid kogusid 2016. aasta IV kvartalis kindlustusmakseid 107 miljoni euro ulatuses ehk 3,4% rohkem kui kolmandas kvartalis. Kui vaadata kogu aastat, siis kindlustusmakseid koguti 427 miljoni euro ulatuses ehk 7,9% rohkem kui 2015. aastal.

Eesti kahjukindlustusmahtudest koguti Eestist 53%, Lätist 18% ja Leedust 29%. Maksete maht suurenes kõikidel kindlustusseltsidel, va IF P&C Insurance.

Põhinäitajad

III kvartal 2016 Muutus IV kvartal 2016
Kindlustusmaksete maht 104 mln € 107 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 63 mln € 57 mln €
Kindlustusseltside varade maht 658 mln € 675 mln €
Kasum 10 mln € 11 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 207% 211%

 

Esinenud kahjunõuete maht on samal ajal vähenenud, moodustades neljandas kvartalis 57 miljonit eurot ehk 8,5% vähem kui kolmandas kvartalis. 2016. aastal esines kahjunõudeid kokku 244 miljoni euro eest.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks kujunes 2016. aastal 304,4 miljonit eurot, kasvades 8,8%. Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega oli neljandas kvartalis tavapärasest madalam ehk 88,3%. Madala tulemuse tõttu kujunes neto kombineeritud suhteks 2016. aastal 92,7%, mis tähendab, et kahjukindlustussektor teenis jätkuvalt suurema osa kasumist kindlustustegevusest.

Kulusuhe jäi võrreldes eelneva aastaga samale tasemele, kuid kahjusuhe kasvas 3 protsendipunkti võrra. Kahjukindlustussektor kokku teenis kasumit kõikides kindlustusliikides, v.a liikluskindlustus.   

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus paranes 2016. aastal kõikides kvartalites. Solventsuskapitalinõude suurus jäi samale tasemele, kuid kasvas kohustusi ületavate varade maht. Nõude kaetus kerkis neljandas kvartalis kolmanda kvartali 201%-lt 211%-ni. Nõuet täidavad kõik kahjukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Eesti kahjukindlustusturul kasvab välisfiliaalide osatähtsus. Kuigi 2015. aastal moodustas kogutavate kindlustusmaksete maht ligi veerandi kogumahust,  siis 2016. aasta esimese kvartaliga kasvas nende osakaal 26,7%-ni. Filiaali portfellis on tavapärasest suurema osakaaluga just hinnatundlikumad kindlustustooted nagu liikluskindlustus ja kaskokindlustus.
  • Liikluskindlustus on endiselt kahjumis. Mullune liikluskindlustuskahjum ulatus Eestis 9,7 miljoni euroni. Samas oli 2017. aasta  esimese kvartali liikluskindlustuse kahjum 0,9 miljonit eurot, mis on oluliselt väiksem eelmise aasta sama perioodi kahjumist (3,7 miljonit eurot).
  • Kahjukindlustusturu suhteliselt kiirele kindlustusmaksete mahu kasvule avaldavad mõju nii kindlustustariifide tõusud kui ka suurem vajadus kindlustusteenuste järele.
  • Kahjukindlustusseltside kindlustustegevuse kasumlikkust iseloomustav kombineeritud suhe on viimase kümne aasta kõrgeimal tasemel (97,2%). 2016. aastal jäi kulusuhe eelneva aastaga võrreldes samale tasemele, kui kahjusuhe kasvas 3 protsendipunkti võrra. Põhjusteks on liikluskindlustuse kasvav kahjum ja kaskokindlustuse vähene kasumlikkus. 
  • Uus järelevalveraamistik Solventsus II on osale seltsidest väljakutseks, kehtestades äriorganisatsioonidele rohkesti uusi nõudeid.