Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2019 ülevaade

Kvartali ülevaates ei ole arvesse võetud koroonaviiruse mõju.

Eesti kahjukindlustusseltside kogutud kindlustusmaksete maht oli 2019. aastal 592 miljonit eurot. Neli suuremat kahjukindlustusandjat omavad filiaale ka Lätis ja Leedus. Kindlustusmakseid koguti võrreldes 2018. aastaga 4,5% võrra rohkem. Kahjukindlustusseltside tegelikku kasvu iseloomustab paremini teenitud kindlustusmaksete suuruse tõus, mis 2019. aastal oli 7,8%, kuna mõned kahjukindlustusseltsid on muutnud kindlustusmaksete kajastamise põhimõtteid.

Põhinäitajad

III kvartal 2019 Muutus IV kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 143 mln € 145 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 85 mln € 89 mln €
Kindlustusseltside varade maht 913 mln € 937 mln €
Neto kombineeritud suhe 84% 88,9%
Kasum* 24,3 mln € 13,7 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 207,5% 201,2%

*Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2019. aastal 343 miljonit eurot, mis kasvas aastaga 8,9%. Kahjukindlustusseltside kulud kasvasid 5,4%, ulatudes 2019. aastal 157 miljonit euroni.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks kujunes 2019. aastal 398 miljonit eurot.

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe oli 2019. aastal 87,4%. Kombineeritud suhe, mis on kahjukindlustustegevuse kasumlikkuse näitaja, oli samal tasemel 2018. aastaga. Põhjuseks tavapärasest kõrgem neljanda kvartali kahjusuhe ja seda vaatamata soodsatele ilmastikuoludele. Kulusuhe on jätkuvalt näitamas kahanemise trendi.

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2019. aastal 73,7 miljonit eurot kasumit. Kuigi neljanda kvartali investeeringute tootlus oli negatiivne, toetas 2019. aastal investeerimistulem kokku kahjukindlustusseltside kasumit 10,3 miljonit euro ulatuses. Kõik kahjukindlustusseltsid lõpetasid 2019. aasta kasumiga.

Kahjukindlustusseltside kapitaliseeritus langes seoses suurenenud dividendidega

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus neljandas kvartalis langes, kuna kasumlikkuse kasvu tõttu suurenes ka väljamakstavate dividendide maht. Kapitalinõuded on siiski täidetud kõikidel kahjukindlustusseltsidel.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustussektori kasum neljandas kvartalis oluliselt langes. Lisaks tavapärastele sesoonsetele teguritele oli neljanda kvartali kahjusuhe tavapärasest kõrgem ja seda vaatamata soodsatele ilmastikuoludele. Lisaks oli neljanda kvartali investeeringute tootlus negatiivne.
  • Eesti kahjukindlustusseltside ärimahtudest moodustab suure osa piiriülene tegevus Lätis ja Leedus.