Euroopa Keskpank avaldas pankadele suunatud kliima- ja keskkonnariske käsitleva juhendi

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna pankadele suunatud kliima- ja keskkonnariske käsitleva juhendi lõppversiooni, milles on arvesse võetud avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet. Juhendis selgitatakse, kuidas pangad peaksid EKP ootuste kohaselt neid riske vastutustundlikult ohjama ja asjakohast teavet avalikustama, järgides praegust usaldatavusnõuete raamistikku.

2021. aasta alguses peavad pangad tegema juhendis toodud järelevalveootuste alusel enesehindamise ja koostama selle põhjal tegevuskavad. EKP analüüsib pankade hinnanguid ja tegevuskavasid ning käsitleb võimalikke kitsaskohti järelevalvealase dialoogi raames. 2022. aastal vaatab EKP pankade rakendatavad tavad täies ulatuses läbi ja võtab vajaduse korral järelmeetmeid.

Juhend ning esitatud märkused koos tagasiside aruandega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Veel uudiseid