Finantsinspektsioon kehtestas soovitusliku juhendi „Nõuded kindlustuse turustamisele“

04.06.2019

Finantsinspektsioon kehtestas soovitusliku juhendi „Nõuded kindlustuse turustamisele“, millega ühendati tervikuks seni kehtinud soovituslikud juhendid „Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks“ ja „Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele“.

1. oktoobril 2018 jõustunud kindlustustegevuse seaduse muudatustega võeti kasutusele kindlustuse turustaja mõiste, millega on hõlmatud nii kindlustusandjad, maaklerid kui ka agendid. Mõiste seadusesse toomine tõi kaasa kindlustuse müügiga tegelevatele isikutele kohalduvate nõuete ühtlustumise. Selguse huvides ja nõuete ühetaolise kohaldatavuse tagamiseks pidas Finantsinspektsioon vajalikuks senised kaks soovituslikku juhendit ühendada tervikuks. Juhendi eesmärgiks on selgitada 1. oktoobril 2018 kehtima hakanud nõudeid nii kindlustustegevuse seaduses toodud kindlustuse turustamisele kui ka võlaõigusseaduses toodud teabe esitamisele kindlustuslepingut sõlmida soovivale või kindlustuslepingu sõlminud isikule.

Soovituslik juhend „Nõuded kindlustuse turustamisele“ kohaldub Eestis tegutsemisõigust omavatele kindlustuse turustajatele, st Eesti kindlustusandjale, kindlustusmaaklerile ja kindlustusagendile ning välisriigi kindlustusandja, kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi Eesti filiaalile ning piiriüleselt Eestis teenust pakkuvale kindlustusandjale, kindlustusmaaklerile ja kindlustusagendile. 

Finantsinspektsioonil on seaduse alusel õigus anda välja soovitusliku iseloomuga juhendeid finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide suunamiseks.

Juhend „Nõuded kindlustuse turustamisele“ hakkab kehtima 4. juunist 2019.

Veel uudiseid