Õigus avalikkuselt hoiuseid või muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid kaasata on ainult krediidiasutustel

23.09.2014

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et õigus avalikkuselt hoiuseid või muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid kaasata on ainult krediidiasutustel ning selliseks tegevuseks võib teatud tingimustel olla ka väärpaberite pakkumine.

Krediidiasutuste seaduse kohaselt on õigus avalikkuselt raha hoiustamiseks vastu võtta või muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata ainult krediidiasutustel. Krediidiasutusena tegutsemiseks peab äriühingul olema Finantsinspektsiooni poolt välja antud tegevusluba.

Hoiused või muud tagasimakstavad rahalised vahendid loetakse avalikkuselt kaasatuiks juhul, kui ettepanek raha hoiustamiseks või muude tagasimakstavate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks on tehtud avalikkusele. Avalikkuse all mõistetakse eelnevalt kindlaksmääramata isikute ringi.

Finantsinspektsioon selgitab, et avalikkuselt tagasimakstavate vahendite kaasamisena võib teatud tingimustel olla käsitletav ka väärtpaberite pakkumine.

Väärtpaberi pakkumise tegemiseks ei vaja isik üldjuhul tegevusluba. Küll tuleb väärtpaberite avaliku pakkumise puhul täita väärtpaberituru seaduses sätestatud nõudeid, sealhulgas on nõutav prospekti registreerimine Finantsinspektsioonis. Seega on igal isikul teoreetiliselt võimalus pakkuda väärtpabereid ilma, et see vajaks eraldiseisvat tegevusluba. Samas tuleb krediidiasutustele omase avalikkuselt hoiuste ning muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamise tuvastamisel lähtuda ka vahendite kaasamise eesmärgist, sagedusest ning kaasaja tegelikust tahtest.

Eelnevat põhimõtet väljendab ka krediidiasutuste tegevust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL preambula punkt 14, mille kohaselt peaks kõnealuse direktiiviga rakendavate meetmete reguleerimisala olema võimalikult lai ja hõlmama kõiki institutsioone, kes tegelevad tagasimakstavate vahendite kaasamisega avalikkuselt kas hoiustena või muul kujul, näiteks pideva võlakirjade ja muude samalaadsete väärtpaberite väljalaskmisega, ning oma arvel ja nimel laenude andmisega.

Seega omab äriühingu tegevus krediidiasutusele omaseid tunnuseid näiteks ka olukorras, kus äriühing pakub võlakirju peamise eesmärgiga kaasata turult vabu vahendeid krediidiasutusele omase majandustegevuse edendamiseks, st laenude andmiseks, ning seeläbi püüab hoiduda krediidiasutuse tegevusloa taotlemisest.

Finantsinspektsioon rõhutab, et ainult krediidiasutuste poolt avalikkuselt kaasatud hoiused on tagatud Tagatisfondi hoiuste tagamise skeemiga. Hoiused, mida Tagatisfond tagab, on määratletud Tagatisfondi seadusega.

Veel uudiseid