Finantsinnovatsioon

Finantsinspektsioon on järelevalveasutus, mille strateegiline roll finantsinnovatsiooniga seotud ideede rakendamisel on

 • analüüsida potentsiaalseid järelevalvevaldkondi, 
 • nõustada finantsturvavõrgu tõhustamist ning
 • käsitleda finantsinnovatsiooniga kaasnevaid võimalusi ja riske.

Selle käigus panustame finantsinnovatsiooni seiramisse, reageerime kohaselt teenuste moondumisele, hindame riske ning võtame kasutusele asjakohased meetmed takistamata sealjuures innovatsiooni.

Kiiresti muutuva valdkonna edukas seire eeldab head koostööd järelevalveasutuse ja innovatsiooniga tegelevate ettevõtjate vahel. Hea koostöö tulemusena saavutatav informatsiooni kiirem liikumine ei hõlbusta mitte ainult Finantsinspektsiooni tööd, vaid annab meile võimaluse aidata finantsinnovatsiooniga tegelevatel ettevõtjatel paremini mõista õiguskeskkonda ja täpsemalt määratleda planeeritava teenuse sisu.

Finantsvaldkonna teatud teenustele kehtib tegevusloa nõue, mis võib innovaatilise finantsteenuse või -toote arendamisele keskendunud iduettevõtjaid esmapilgul heidutada. Finantsinspektsioon toimib siin partnerina, kes aitab ettevõtjal üle saada esialgsest tõrkest, mis võib tekkida idee realiseerimisel finantsvaldkonna õigusaktide keerukuse tõttu. Uuenduslikku tehnoloogiat rakendava finantsinnovatsiooni käsitlemise eesmärk on luua hea pinnas uudsete finantsteenuste ja -toodete tekkeks, mis aitaksid kaasa tõhusamale kliendile orienteeritud finantsteenuste turule ja Eesti konkurentsivõimele laiemalt.

Millist tuge pakub Finantsinspektsioon?

Uuenduslikku tehnoloogiat rakendava finantsteenuse või –toote arendamisega tegelevat ettevõtjat toetame järgmiste tegevustega:

 • Otsekontakt spetsialistiga, kelle ülesandeks on arendatava ärimudeli mõistmine ning aidata kaasa selle pinnalt tekkivatele küsimustele vastuste leidmisel.
 • Aitame mõista ja selgitame asjassepuutuvaid finantsvaldkonna õigusakte.
 • Toetame pakutava teenuse kvalifitseerimisel ja suuname ettevõtja tegevusloa taotlemise protsessi.
 • Aitame kaasa finantsteenuse või -toote puhul rakendatava uuendusliku tehnoloogia väljatöötamist, arendamist või rakendamist takistavate õiguslike kitsaskohtade kõrvaldamisele.

 

Finantsinspektsioon kaardistas erialaliitude (Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Pangaliit ja FinanceEstonia) abil perioodil 23.09.2020 – 30.10.2020 finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavad reeglid. Hindamise eesmärgiks oli tuvastada, kas kehtivas õiguses on selliseid vananenud reegleid, mis ebamõistlikul määral takistavad innovatsiooni. Käesolevalt esitatud tabelisse on koondatud kõik erialaliitude kaudu Finantsinspektsioonile laekunud ettepanekud koos inspektsiooni seisukohtadega antud küsimustes:

Finantsinnovatsiooni tõrked (xlsx, 41.95 kB)

Kontakt

Finantsinnovatsiooniga seotud eesmärkide ning neist tulenevate ülesannete täitmiseks on Finantsinspektsiooni juurde loodud uuendusliku finantstehnoloogia töögrupp, kuhu kuuluvad Finantsinspektsiooni ja Eesti Panga erinevate valdkondade spetsialistid.

Kui tunned, et saaksime oma rollist tulenevalt Sulle abiks olla, siis võta meiega ühendust. Töögrupiga saab kontakteeruda e-mailil: fintech@fi.ee või telefonil +(372) 6680 572.

NB! Keerukamate küsimuste ning kohtumiste ettepanekute korral palume e-mailis kirjeldada vähemalt järgmist:

 • Detailne kirjeldus pakutavast tootest/teenusest
 • Toote/teenuse innovatiivne aspekt
 • Lisaväärtus kliendile
 • Toote/teenuse sihtgrupp, turg
 • Toote/teenuse arenduskava
 • Esmane õiguslik analüüs võimalike kohalduvate regulatsioonide kohta
 • Riskid ettevõttele ja nende juhtimine
 • Riskid kliendile
 • Kapital/tegevuse rahastus

Piirangud

Finantsinspektsioon ei osuta õigusnõustamise teenust. Töögrupi liikmed teevad konkreetse ettevõtja suhtes kohalduvate õigusaktide selgitamisel ja selgituste täpsuse tagamiseks mõistlikke jõupingutusi tähtsustades eelkõige vastamise kiirust ja vahetut suhtlust. Meie selgitused võivad olla piiratud esitatud küsimuse ja andmetega ning need on suunatud üksnes küsijale. Finantsinspektsiooni ametlikke seisukohti väljendab juhatus oma otsustustes ja ametlikes menetlustes. Seega ei ole välistatud, et selliste menetluste raames käsitletakse asjaolusid täpsemalt ning sealhulgas võivad töögrupi liikmed muuta ja parandada oma seisukohta.