Järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks

Kiire tehnoloogiline areng mõjutab märkimisväärselt finantssektorit, seal kasutatavaid ärimudeleid, teenuseid, toodeteid ja rakendusi. See omakorda mitmekesistab finantsturgu, tagab laiema finantsteenuste kättesaadavuse ja võimaldab teenust potentsiaalselt odavamalt pakkuda, määrates seeläbi ka finantssektori piirkondliku konkurentsivõime.

Finantsinspektsiooni innovatsiooni järelevalvepoliitika julgustab finantsettevõtteid rakendama uudseid tehnoloogial põhinevaid lahendeid, mis tegelevad riskikontrollidega ja selgitab inspektsiooni võimalusi ja lähenemist uudsete riskikontrollide rakendamisel. Finantsinspektsiooni pädevus innovatsiooni soodustamisel seondub eelkõige seadusest tulenevate ekspert- ja kvalitatiivsete hinnangute andmisega riskikontrollidele, kui turuosalised soovivad näidata uudset lähenemist, mis täidab seaduse eesmärgid kas samaväärselt või ka paremini võrreldes traditsioonilise lähenemisega. 

Juhend sätestab tingimused, mille alusel saab Finantsinspektsioon pakkuda järelevalvesubjektidele mõistlikku leevendust turule sisenemise ja tegevusnõuete hindamisel ja nende kohaldamisel. Juhend ei vabasta järelevalvesubjekti finantsstabiilsuse, kapitalinõuete, kliendikaitse jt imperatiivsete nõuete täitmisest, kui vastav nõue ei ole õigusaktist või pädeva asutuse poolt antud suunisest tulenevalt oma olemuselt ühemõtteliselt ühelgi teisel alternatiivsel viisil täidetav.