Registreeritud prospektid

Finantsinspektsiooni või mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi järelevalve registreeritud ja avalikustatud väärtpaberite avaliku pakkumise prospektis esitatud andmete täielikkuse, õigsuse ja täpsuse eest vastutab väärtpaberite emitent ise või muu isik, kes on prospekti koostamisega seotud või olemasolul pakkuja.

Finantsinspektsioon ei vastuta prospektide sisu õigsuse eest ja avalikustatud prospektide ajakohasuse eest ega võta kohustust värskendada avalikustatud teavet või teatada selles tehtud muudatustest. Väärtpaberite avalike pakkumiste prospektide avalikustamise kaudu ei anna Finantsinspektsioon investeerimissoovitust.

Avaliku pakkumise prospekti registreerimise puhul kontrollib Finantsinspektsioon õigusaktidega nõutud miinimum teabe olemasolu prospektis ja et see oleks esitatud lihtsalt analüüsitavas ja arusaadavas vormis ning sisaldaks emitendi kinnitusel kogu iseloomulikku teavet emitendi ja avalikkusele pakutavate väärtpaberite kohta.

Finantsinspektsioon juhib tähelepanu, et avaliku pakkumise käigus väärtpabereid märkida kavatsevatel isikutel peaksid tutvuma prospektis väärtpaberi ja selle emitendi kohta esitatuga ning hindama teavet oma investeerimiseesmärkidest ja riskitaluvusest lähtuvalt.

Vajadusel peaksid investorid pöörduma vastavat kutseoskust ja tegevusluba omava isik poole, kellel on õigus investeerimisteenuse osutamiseks, sealhulgas investeerimisnõustamiseks või väärtpaberite  investori jaoks sobivuse hindamise läbiviimiseks.

Info avalikustamise nõuded prospektis

Väärtpaberite pakkumine on igas vormis, viisil ja iga vahendiga väärtpaberite omandamise või märkimise võimaluse kohta antud teave, mis on piisavalt täpne nii pakkumise tingimuste kui pakutavate väärtpaberite osas, et isikul oleks võimalik otsustada väärtpaberite omandamise või märkimise üle.

Pakkuja on kohustatud tagama kõigi võimalike investorite teavitamise võrdsetel alustel ning pakkuja või emitendi väärtpabereid turustava väärtpaberituru kutselise osalise poolt investorile tema nõudmisel trükitud prospekti tasuta kätte toimetama. 

Prospektis sisalduva teabega seotud mistahes uued olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada väärtpaberite suhtes hinnangu andmist ning mis ilmnevad pärast prospekti registreerimist, kuid enne avalikkusele pakkumise lõppemist, tuleb esitada prospekti lisas. Prospekti lisa registreeritakse Finantsinspektsioonis või emitendi päritolulepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuses ja avalikustatakse vähemalt samaväärsel viisil ja korras nagu avalikustati prospekt, mida vastava lisaga täiendatakse. Prospekti lisa on prospekti lahutamatu osa.

Kui pakkuja, kes pakub väärtpabereid avalikkusele Eestis, avalikustab pakkumise perioodil prospekti lisa, on ta kohustatud:

 1. Väärtpabereid märkinud isikute nõudel tühistama märkimise ning tagastama neile kogu märkimise tulemusena saadu.
 2. Ostma pakutavad väärtpaberid tagasi vähemalt märkimisel makstud ostuhinna eest nendelt investoritelt, kes seda nõuavad.

Nõue väärtpaberite märkimise tühistamise või tagasiostmise kohta tuleb esitada pakkujale pakkumise teates sätestatud tähtaja jooksul. Märkimise tulemusena saadu tagastamine või väärtpaberite tagasiostmine toimub Finantsinspektsiooni otsuse alusel ja inspektsiooni poolt määratud tähtajal.

Prospekti registreerimine või sellest teavitamine

Väärtpaberite avalikul pakkumisel tuleb selle kohta avalikustada väärtpaberituru seaduse nõuetele vastav prospekt. Kui avalikult pakutavate väärtpaberite emitendi päritoluriik on Eesti, peab prospekt enne selle avalikustamist ja pakkumise väljakuulutamist olema registreeritud Finantsinspektsioonis. 

Prospekti ei pea avalikustama kui väärtpaberite avalik pakkumine Eestis vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 1. Pakutavate väärtpaberite emitendiks on Euroopa Liidu lepinguriik, lepinguriigi keskpank või regionaalse või kohaliku omavalitsuse üksus, Euroopa Keskpank või rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub vähemalt üks lepinguriik.
 2. Pakutakse väärtpabereid, mis on tingimusteta ja tühistamatult garanteeritud lepinguriigi või lepinguriigi kohaliku omavalitsuse üksuse poolt.
 3. Pakutakse krediidiasutuse poolt kestvalt või korduvalt emiteeritavaid väärtpabereid, mis ei ole allutatud, vahetatavad, asendatavad, ei anna teist liiki väärtpaberite omandamis- või vahetamisõigust ega ole tuletisväärtpaberite alusvaraks, koguväärtusega vähem kui 50 000 000 eurot väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.
 4. Pakutakse aktsiaid, mis on vahetatavad sama aktsiaseltsi sama liiki juba emiteeritud aktsiate vastu, kui sellega ei kaasne nimetatud aktsiaseltsi aktsiakapitali suurenemine.
 5. Väärtpabereid pakutakse seoses äriühingu ülevõtmispakkumisega väärtpaberite vahetuse teel tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab Finantsinspektsiooni hinnangul prospekti suhtes kehtestatud nõuetele vastavat teavet.
 6. Väärtpabereid pakutakse või jaotatakse seoses äriühingu ühinemisega tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab Finantsinspektsiooni hinnangul väärtpaberituru seaduses prospekti suhtes kehtestatud nõuetele vastavat teavet.
 7. Aktsiaid pakutakse või jaotatakse olemasolevatele aktsionäridele seoses aktsiakapitali suurendamisega või muudel juhtudel tasuta tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab Finantsinspektsiooni hinnangul asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta.
 8. Aktsiaid pakutakse seoses fondiemissiooniga või välisriigi emitendi puhul makstakse aktsiad välja dividendidena tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab Finantsinspektsiooni hinnangul asjakohast teavet vastavate aktsiate arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta.
 9. Emitendi poolt, kelle väärtpaberitega kaubeldakse reguleeritud turul, või tema konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu poolt emiteeritud väärtpabereid pakutakse emitendi olemasolevatele või endistele juhatuse liikmetele või töötajatele tingimusel, et on kättesaadav dokument, mis sisaldab Finantsinspektsiooni hinnangul asjakohast teavet vastavate väärtpaberite arvu ja omaduste ning pakkumise põhjuste ja üksikasjade kohta.

Kui avalikult pakutavate väärtpaberite emitendi vastuvõtjariik on Eesti, tuleb enne prospekti avalikustamist ja pakkumise väljakuulutamist Finantsinspektsiooni sellest emitendi päritoluriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse kaudu teavitada, lisades järgmised dokumendid:

 1. Emitendi päritolulepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse väljastatud prospekti registreerimistunnistus, mis peab sisaldama kinnitust selle kohta, et prospekt on koostatud vastavalt Euroopa Liidu õigusaktides prospekti kohta sätestatud nõuetele ning andmeid prospektis sisalduva teabe suhtes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga kooskõlas tehtud erandite ja nimetatud erandite põhjuste kohta.
 2. Prospekti ärakiri eesti või inglise keeles või Finantsinspektsiooni nõusolekul muus keeles.
 3. Prospekti kokkuvõtte eestikeelne tõlge.