Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Jõustumise aeg

Märgukiri

Finantsinspektsiooni juhatus andis 22. aprilli otsusega nr 4.1-1/56 soovitusliku juhendina välja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised „Suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta“ (EBA/GL/2019/01).

Suuniste sisuks on täpsustada, mis liiki riske, mida ei ole nimetatud määruse (EL) nr 575/2013 (edaspidi CRR) artikli 128 lõikes 2, tuleb seostada eriti suure riskiga ja mis asjaoludel, nagu on ette nähtud CRR artikli 128 lõikes 3. Lisaks täpsustatakse EBA enda algatusel käesolevates suunistes ainult nende suuniste jaoks mõisteid „riskikapital“ ja „börsiväline kapital“, millele viidatakse CRR artikli 128 lõike 2 punktides a ja c.

Juhend ja otsus on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel ja suuniste ingliskeelne versioon on kättesaadav EBA veebilehel.

Juhendit kohaldatakse alates 1. juulist 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)