Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“

Jõustumise aeg

Finantsinspektsiooni juhatus andis 3. augustil 2020 oma otsusega nr 1.1-7/114 välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 02. juuni 2020 suunised „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“ (edaspidi soovituslik juhend).

Soovituslikus juhendis määratletakse COVID-19 seotud aruandlus- ja avalikustamisnõuded. Täiendavate järelevalveliste aruannete kehtestamine on vajalik, kuna regulaarsed järelevalvelised aruanded ei ole piisavad, et anda nii järelevalvele kui ka avalikkusele ülevaade COVID-19 kriisis kasutatavatest meetmetest ja nende mõjust üksikule krediidiasutusele ning pangandussektorile tervikuna. Lisaks moratooriumi tingimustele vastavatele riskipositsioonidele hõlmavad aruandlusenõuded positsioone, millele kohalduvad ka teised COVID- 19 kriisis kasutusele võetud meetmed.

Finantsinspektsioon edastas krediidiasutustele 21. juulil 2020 Finantsinspektsiooni kirjaga nr 4.11-3.1/3874 soovitusliku juhendi kehtestamise otsuse projekti ärakuulamiseks.

Finantsinspektsioon kaalus soovituslikus juhendis pädevate asutuste pädevusse nõuete proportsionaalseks kohaldamiseks jäetud valikuid ja krediidiasutuste tagasisidet juhatuse otsuse projektile. Finantsinspektsioon leiab, et arvestades Eestis tegutsevate vähemoluliste krediidiasutuste tegevuse mahtu, olemust, ulatust, keerukust ja riskiprofiili, on piisav andmete kogumine ainult konsolideeritud alustel ning täiendavate avalikustamiskohustuste täitmine ainult muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste poolt. Samas tuleb arvestada, et hetkel ei ole täpselt teada, kuidas hakkab majandus ja turuolukord lähikuudel COVID pandeemia valguses muutuma. Ei ole välistatud, et pandeemia mõju avaldub kiiremini ja sügavamalt, kui oodatakse. Sellepärast peaks laenuportfellides toimuvate muudatuste monitoorimise sammuks olema vähemalt üks kuu. Vaatamata sellele, et SSM on olulistele krediidiasutustele kehtestanud igakuise COVID aruannete esitamise kohustuse, on Finantsinspektsiooni hinnangul oluline omada regulaarset asjakohast teavet kõikide krediidiasutuste kohta. Maksemoratooriumi raames pakutud maksegraafiku leevendused ei tingi laenude ümber klassifitseerimist makseraskuste tõttu restruktureeritud laenuks (forbearance) või makseviivituses laenuks makseraskuste tõttu restruktureerimise tõttu (default due to distressed restructuring) ning ei kajastu järelevalvelistes aruannetes piisava detailsusega. Seega soovitusliku juhendiga kehtestatud aruannetega kogutav teave täiendab teiste regulaarsete aruannetega kogutavat teavet ja võimaldab sügavamalt analüüsida krediidiasutuste laenuportfelli kvaliteedis toimuvaid muutusi.

Soovitusliku juhendiga määratud aruanded tuleb esitada Finantsinspektsioonile XBRL formaadis, esimeste aruannete aruandekuupäev on 30.06.2020 ja esitamise tähtaeg 11. august 2020. Finantsinspektsioon on teadlik võimalikest raskustest esimeste aruannete esitamisel ning palub nendest Finantsinspektsiooni aruandluse spetsialiste teavitada.

Soovituslik juhend ja otsus on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel1 .

Eestis tegutsevatele Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla kuuluvatele krediidiasutustele kohalduvad Euroopa Keskpanga poolt EBA suunise üle võtmiseks tehtavad otsused.

1 https://www.fi.ee/et/juhendid/pangandus-ja-krediit/euroopa-pangandusjarelevalve-asutuse-suuniste-ebagl202007-covid-19-kriisiga-seotud-meetmete

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.30 MB)