Liberty Mutual Insurance Europe SE

Ärinimi
Liberty Mutual Insurance Europe SE
Aadress
5-7, Rue Leon Laval, L-3372 Leudelange
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused):
2. Haigestumine
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit:
15. Garantiikindlustus:
16. Mitmesugune finantskahju:
17. Õigusabikulud.
18. Abistamisteenus
Läbi oma filiaalide Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Hollandis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused):
2. Haigestumine