Tryg Forsikring A/S (ka läbi oma filiaalide Norras ja Soomes)

Andmed
Ärinimi
Tryg Forsikring A/S
Riik
Taani
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
Läbi oma filiaali Norras Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud

Läbi oma filiaali Soomes Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
14. Krediit
15. Garantiikindlustus

Viimati muudetud: 17/02/2023 - 09:12