ZK LEV INS AD

Andmed
Ärinimi
ZK LEV INS AD
Riik
Bulgaaria
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtumikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 1)
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
10. Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
18. Abistamisteenus