Õigusnormid

Artikkel 1 (a) liidu kindlustustegevust reguleerivad õigusaktid, mis on päritoluliikmesriigi territooriumil vahetult kohaldatavad

 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr  716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ
 2. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

Rakenduslikud tehnilised standarid

 1. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/460, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sisemudeli heakskiitmise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 2. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/461, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses ühise otsuse tegemise protsessiga taotluse kohta kasutada kindlustusgrupi sisemudelit vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 3. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/462, 19. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutuse poolt eriotstarbelise varakogumi asutamise heakskiitmise korraga, järelevalveasutuste koostöö ja teabevahetusega eriotstarbeliste varakogumite osas ning eriotstarbelise varakogumi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt esitatava teabe vormingu ja vormide kehtestamiseks
 4. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/498, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamisele järelevalveasutuse heakskiidu andmise menetlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 5. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/499, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutuse poolt lisaomavahendite kirjete kasutamisele heakskiidu andmiseks kasutatavate menetlustega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ
 6. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/500, 24. märts 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kattuvuse kohandamise kohaldamisele järelevalveasutuse heakskiidu andmise puhul järgitavate menetlustega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 7. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2011, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende piirkondlike valitsuste ja kohalike omavalitsuste nimekirjadega, kelle vastu olevaid nõudeid käsitatakse nõuetena keskvalitsuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 8. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2012, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja muutmist käsitlevate otsuste tegemise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 9. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2013, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses tervisekindlustuse riskide tasandussüsteemide standardhälvetega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 10. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2014, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad kindlustusgrupi järelevalve teostajale teabe esitamise ning järelevalveasutustevahelise teabevahetusega seotud menetlusi ja vorme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 11. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2015, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid väliste krediidikvaliteedi hinnangute hindamise korra kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 12. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2016, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid standardse aktsiariski omavahendite nõude sümmeetrilise kohandamisega seotud aktsiaindeksi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 13. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2017, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad euroga seotud valuutade valuutariski kapitalinõude arvutamiseks kasutatavaid kohandamistegureid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ
 14. Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/894, 4. aprill 2023, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamiseks seoses kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolt järelevalveasutustele järelevalveks vajaliku teabe esitamise vormidega ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2450
 15. Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2015/2451, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt avalikustatava konkreetse teabe vorme ja struktuure
 16. Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/895, 4. aprill 2023, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamiseks seoses menetluste, vormingute ja vormidega, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande avaldamiseks, ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2452
 17. Rakenduslikud tehnilised standardid

Artikkel 1 (b) - Kindlustustegevust reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja üldiste suuniste tekstid, millega on võetud üle liidu õigusaktid või mis põhinevad nendel või mis on tavapäraselt päritoluliikmesriigis kohaldavad

 1. Kindlustustegevuse seadus 
 2. Liikluskindlustuse seadus
 3. Võlaõigusseadus
 4. Finantsinspektsiooni seadus
 5. Haldusmenetluse seadus
 6. Investeerimisfondide seadus
 7. Kogumispensionide seadus
 8. Krediidiasutuste seadus
 9. Tagatisfondi seadus
 10. Soolise võrdõiguslikkuse seadus
 11. Tulumaksuseadus