Õigusnormid

Komisjoni Rakendusmääruse (EL) 2015/2451, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt avalikustatava konkreetse teabe vorme ja struktuure artikkel 1 seab järelevalveasutusele kohustuse avaldada järgmist teavet reguleerivate õigusnormide ja üldiste suuniste kohta:

a) liidu kindlustustegevust reguleerivad õigusaktid, mis on päritoluliikmesriigi territooriumil vahetult kohaldatavad
b) kindlustustegevust reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja üldiste suuniste tekstid, millega on võetud üle liidu õigusaktid või mis põhinevad nendel või mis on tavapäraselt päritoluliikmesriigis kohaldavad.

Käesoleval lehel on leitavad ülalnimetatud õigusaktid.
Siseriiklikud õigusnormid ja suuniste tekstid, mis reguleerivad kindlustustegevust
1.     Kindlustustegevuse seadus 
2.    Liikluskindlustuse seadus
3.    Võlaõigusseadus
4.    Finantsinspektsiooni seadus
5.    Haldusmenetluse seadus
6.    Investeerimisfondide seadus
7.    Kogumispensionide seadus
8.   Krediidiasutuste seadus
9.   Tagatisfondi seadus

Kindlustustegevust reguleerivad juhendid ja märgukirjad on leitavad siit.

Liidu kindlustustegevust reguleerivad õigusaktid:
1.    Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/138/EÜ, 25. november 2009, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (uuesti sõnastatud)
2.    Solventsus II-ga seotud õigusaktid, sh delegeeritud aktid ja rakenduslikud tehnilised standardid on leitavad Euroopa Liidu Teatajast 
3.    Europarlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/97, 20. jaanuar 2016, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (uuesti sõnastatud)