Elukindlustuse sektori I kvartali 2020 ülevaade

Elukindlustusseltsid  kogusid 2020. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 64,3 miljoni euro ulatuses ehk 5% vähem kui 2019. aasta neljandas kvartalis. Võrdluses eelmise aasta sama kvartaliga on makseid kogutud 1,5% võrra rohkem. Kahjunõudeid esines 2020. aasta  esimeses kvartalis  38 miljoni euro ulatuses, mis on 20% võrra enam kui 2019. aasta viimases kvartalis.  Elukindlustusseltside varade maht vähenes esimeses kvartalis 0,8% ehk 1,06 miljardilt eurolt  959 miljoni euroni. 

Põhinäitajad

IV kvartal 2019 Muutus I kvartal 2020
Kindlustusmaksete maht 68 mln € 64 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 30 mln € 38 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,06 mlrd € 0,96 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 749 mln € 701 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 13,7% 11,8%
Solventsuskapitalinõude kaetus 158% 148%

 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus langes esimeses kvartalis 158%-lt 148%le, tingituna peamiselt muutustest kohustuste diskonteerimisel kasutatavas riskivabas intressikõveras. Nõuet täidavad mõlemad elukindlustusseltsid.