Elukindlustuse sektori III kvartali 2019 ülevaade

Eesti elukindlustusseltsid on 9 kuuga kogunud kindlustusmakseid 187 miljoni euro ulatuses, mis on 10% võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad endiselt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. 

Põhinäitajad

II kvartal 2019 Muutus III kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 64 mln € 60 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 32 mln € 31 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,16 mlrd € 1,21 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 850 mln € 883 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 13,6% 13,9%
Solventsuskapitalinõude kaetus 164% 157%

Kahjunõudeid esines 9 kuuga  93,9 miljoni euro ulatuses, mis on 12% võrra enam kui 2018. aasta samal perioodil. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas kolmandas kvartalis 3,7% ehk 1,16 miljardilt eurolt 1,21 miljardi euroni, varade maht kasvas kõigil kolmel seltsil. 

Kindlustusmaksete alusel on endiselt suurimaks elukindlustusandjaks Swedbank Life Insurance, kelle 9 kuu maksed moodustasid 50% koguturust. Compensa Life Insurance’i osakaal oli 41% ja SEB Elu- ja Pensionikindlustuse osakaal 9%. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus langes kolmandas kvartalis 164%-lt 157%-le. Nõuet täidavad kõik elukindlustusseltsid. 
II samba pensionilepingute kohustuste maht oli 30.06.2019 seisuga 96 miljonit eurot, pensionilepingu oli sõlminud 7779 klienti.

Läti ja Leedu osakaal Eesti elukindlustusandjate tegevuses suureneb

Kui Swedbank Life Inssurance ja Compensa Life on ülepiirilised ettevõtted, mis on registreeritud Eestis ning tegutsevad Lätis ja Leedus läbi filiaalide, siis SEB Elu- ja Pensionikindlustus tegutses vaid Eestis. See aga muutub lähiajal, sest selts sai Finantsinspektsioonilt loa ühineda samasse gruppi kuuluva Läti ja Leedu kindlustusseltsiga ning edaspidi tegutsetakse Eesti turul läbi Läti kindlustusseltsi filiaali.  

Maksed Leedus ja Lätis moodustavad väga suure osa Eesti elukindlustusandjate portfellis. Enim kogutakse makseid Leedu kindlustusturult, mis oli 2018. a ka kõige kiiremini kasvavaks Balti turuks, kasvades võrreldes turu üldise aastakasvu 10%-ga 6 protsendipunkti võrra kiiremini. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Madalad intressid on elukindlustusesektorile jätkuvalt peamiseks riskiks.
  • Euroopa Komisjoni planeeritavad muudatused regulatiivses keskkonnas võivad potentsiaalselt suurt mõju avaldada elukindlustusseltside tehniliste eraldiste, omavahendite ja kapitalinõuete arvutamisele.
  • Sektoris valitseb tugev poliitiline surve ning teadmatus lähituleviku suhtes.