Fondivalitsejate sektori I kvartali 2019 ülevaade

Eesti turul tegutses 2019. aasta esimeses kvartalis 15 fondivalitsejat.

Põhinäitajad

IV kvartal 2018 Muutus I kvartal 2019
Hallatavate varade maht, sh
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid

6,19 mlrd €
4,82 mlrd €

6,75 mlrd €
5,31 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv -1,6% 10,2%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 140 mln € 139 mln €
Kasum 3,9 mln € 5,1 mln €
Omakapitali tootlus 13,6% 16%
Omavahendite nõude kaetus 505% 505%

 

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas esimeses kvartalis oluliselt, tõustes 9% ehk ligi 560 miljonit eurot. Kasvu juhtis fondivalitsemise teenus enam kui 10%-lise kasvuga. Järgnes fondi vara investeerimise teenuse osa hallatavatest varadest, mille kasv jäi 6%-le ning stabiilselt vähenes väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse maht, langedes esimeses kvartalis 7%. Hallatavate varade tõus on tingitud optimismist finantsturgudel, mis taastus peale tugevat turgude kukkumist möödunud aasta neljandas kvartalis.

Hallatavate varade suurim osa, fondivalitsemine,  moodustas peale esimest kvartalit 5,31 miljardit eurot kogu hallatavatest varadest. See on esimene kord, kus fondide varade maht ületab 5 miljardi euro piiri. Enim kasvas fondi liikide lõikes kohustuslike pensionifondide maht, 8% , mis on ka antud fondiliigi lähiajaloo suurim tõus.

Fondivalitsejate bilansiliste varade maht jäi 2018. aasta lõpu tasemele, püsides 140 miljoni euro juures. Omakapitali osakaal on bilansimahus 92%.

Sektori 2019. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 5,1 miljonit eurot, enne tulumaksuga maksustamist 6,6 miljonit eurot. Kasumi suurenemist toetas eelkõige ligi 300%-line kasv finantsinvesteeringute väärtuses, mis on seotud turgudel valitsenud positiivse meelsusega.

2019. aasta esimese kvartali aastane omakapitali tootlikkus oli 16,02%, mis on kõrgeim alates 2017. aasta neljanda kvartali seisust. Pensionifondi valitsejatel oli sama näitaja 17%, mis on muuhulgas kõrgeim vähemalt viimase kümne aasta jooksul.

Sektori omavahendite normatiiv oli 2019. aasta esimese kvartali lõpu seisuga täidetud 505%, sealjuures täitsid kõik turuosalised fondivalitsejate sektoris omavahendite miinimumnõuet. 

Peamised arengusuunad

  • Fondivalitsejate sektor on kasumlik ja hea omakapitali tootlikkusega, kuid majanduskasvu aeglustudes võib olukord muutuda.
  • Sektori omavahendite nõue on kaetud enam kui viiekordselt, teravdatud tähelepanu all on üksikud fondivalitsejad.