Fondivalitsejate sektori ülevaade I kvartal 2021

Fondivalitsejate sektori hallatavate varade kogumaht 2021. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelneva kvartaliga veidi langes (–3,3%, –260 mln eurot) ning varade turuväärtus jäi 7,61 miljardi euro juurde. Äriliinide lõikes kasvatas mahtu fondide valitsemine (+2%, +131 mln eurot), kuid fondi vara investeerimise ja väärtpaberiportfellide valitsemise maht kahanes. Kui väärtpaberiportfellide valitsemise äriliini mahu langus oli protsentuaalselt kõigest 0,1% (–182 000 eurot) ehk suurusjärk jäi samaks, siis fondide vara investeerimise maht langes 33%. Võrreldes aastataguse perioodiga on hallatavade varade maht kasvanud 13,3%. Kasv on suuresti tingitud turgude taastumisest peale Koroonakriisi tõttu toimunud langust aktsiaturgudel 2020. aasta esimese kvartali lõpus.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
7,87 mlrd €
6,53 mlrd €
7,61 mlrd €
6,66 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 5,3% 2%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 116,4 mln € 108,2 mln €
Kasum 6,14 mln € 3,1 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 12% 12%
Omavahendite nõude kaetus 344% 347%

 

 

 

Fondivalitsejate esimese kvartali kasum oli eelmise kvartaliga võrreldes oluliselt väiksem ehk 3,1 miljonit eurot, mis oli dividendimaksete ning vähenenud teenustasutulu tagajärjeks. Aasta baasil oli omakapitali tootlikkus 2021. aasta esimeses kvartalis 12% ehk samal tasemel nagu eelneval aastal.

Pensionireformi mõju pensionifondide tulubaasile

Pensionireformi esimese vooru lõpuks (31.03.2021) moodustasid teisest sambast lahkumise avaldused 24% kõikidest teise samba pensionifondide mahust, ulatudes 1,3 miljardi euroni. Kuna lahkujate maht on märkimisväärne, avaldab see mõju ka pensionifondide mahule, fondivalitsejate kasumlikkusele ja seeläbi omakapitalile. Samas Finantsinspektsiooni analüüs näitab, et kuigi teenustasutulu peale väljamaksete tegemist väheneb, ei tingi vähenenud tulu fondivalitsejate kohest kahjumit. Omavahendite kõrge tase ja piisavad puhvrid kaitsevad fondivalitsejaid selle eest, et teenustasutulude vähenemisel võiks lühemas ja keskmises perspektiivis tekkida probleeme omavahendite normatiivide täitmisega.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Tänu fondivalitsejate piisavatele puhvritele ei mõjutanud koroonakriisi tõttu ajutiselt vähenenud tulud ja kasumid oluliselt fondivalitsejate omavahendeid ega normatiivide täitmist.