Fondivalitsejate sektori ülevaade I kvartal 2022

Fondivalitsejate hallatavade varade maht vähenes 2022. aasta esimeses kvartalis 3,7%, kahanedes 6,9 miljardilt 6,6 miljardi euroni. Fondivalitsemise äriliini puhul mängisid varade mahu vähenemises rolli jaanuaris tehtud väljamaksed teise samba pensionifondidest, aga ka heitlikkus aktsiaturgudel. Seetõttu on kohustuslike pensionifondide varade maht vähenenud 2,6% ehk 115 miljoni euro võrra.  Aktsiafondide maht on vähenenud 16,2%, olles 15,4 miljonit eelmise kvartali mahust väiksem. Fondi vara investeerimise teenuse varade maht on mõlema fondivalitseja puhul vähenenud. Kokkuvõttes vähenes maht 15,2%, kahanedes 928,8 miljonilt 787,5 miljoni euroni. 

Põhinäitajad

IV kvartal 2021 Muutus I kvartal 2022
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
6,9 mlrd €
5,84 mlrd €

6,6 mlrd €
5,7 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv +3,8% -2%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 102,4 € 81,6 mln €
Kasum 6,19 mln € -0,62 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 15,1% 3%
Omavahendite nõude kaetus 246% 507%

 

 

Bilansimaht vähenes 2022. aasta esimeses kvartalis. Sektori varade koondmaht vähenes 20,2% ja bilansimaht jäi 82 miljoni euro juurde. 

Sektori 2022. aasta esimese kvartali koondkahjumiks kujunes 616 000 eurot. Kahjumis mängisid rolli pensionifondide väljamaksete tõttu fondide mahu vähenemine ja sellest tulenevalt väiksem teenustasutulu. Kokkuvõttes on kahjumisse jäänud 6 fondivalitsejat 11st, kellest 4 olid pensionifondivalitsejad. Sektori omakapitali tootlikkus (ROE) on tulenevalt kahjumist samuti negatiivne ja näitaja on –3,1%. ROE on veelgi madalam pensionifondivalitsejatel ja näitaja jääb –4,6% juurde. Seevastu ülejäänud sektor on säilitanud positiivse tulemuse ja omakapitali tootlikkus on 3,2%, mis võrreldes eelmise kvartali näitajaga on ligi 43% väiksem.

Omavahendite nõude kaetus on viimastes kvartalites olnud langustrendis, kuid 2022. aasta esimeses kvartalis see tõusis. Sektori koondnäitaja tõusis 255%-lt 507%ni, sealjuures suurenes 11st fondivalitsejast 7 omakapitali nõude kaetus. 

Teise pensionisamba väljamaksete tulemusel on muutunud ka pensionifondivalitsejate turuosad, mille viimase aasta jooksul toimunud muutused on kajastatud graafikul.