Fondivalitsejate sektori ülevaade IV kvartal 2021

Teise samba pensionifondide väljamaksete järel on pensionifondide maht taas kasvamas – neljandas kvartalis lisandus 5,8% varasid. Kuigi pensionifondide varade väärtus kasvas 314 miljoni euro võrra, siis aktsiafondide mahu langus 147 miljoni euro võrra aeglustas oluliselt fondide kogumahu kasvu. Fondide koondmaht suurenes neljandas kvartalis 214 miljoni euro võrra ehk 3,8%. Hallatavade varade kogumaht oli 2021. aasta lõpu seisuga 6,9 miljardit eurot, millest 5,8 miljardit moodustavad fondivalitsemise äriliini varad. 

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
6,71 mlrd €
5,63 mlrd €

6,9 mlrd €
5,84 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv -18,1% +3,8%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 103,5 mln € 102,4 mln €
Kasum 3,78 mln € 6,19 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 10,9% 15,1%
Omavahendite nõude kaetus 358% 246%

 

 

Fondi vara investeerimise teenuse maht vähenes viimases kvartalis 1,9%. Kokku kahanes fondivalitsejate portfellide maht 17,6 miljoni euro võrra ja oli neljanda kvartali lõpu seisuga 928,8 miljonit eurot.

Väärtpaberiportfellide varade maht vähenes neljandas kvartalis ligi 2%. Koguvarad on samas suurusjärgus nagu varasemas kvartalites, jäädes 129,1 miljoni euro juurde. Aasta lõikes on toimunud sarnane langus nagu 2021. aasta neljanda kvartali koguvarade mahus, olles 2,3% väiksem. Bilansimaht oli neljanda kvartali lõpu seisuga kahanenud 1,1% 102,4 miljoni euroni. Vastupidiselt kolmandas kvartalis toimunud bilansikirje raha ja rahalähendite tõusule vähenes selle kirje osakaal bilansimahus neljandas kvartalis ligi 5%.

Fondivalitsejate 2021. aasta neljanda kvartali koondkasumiks kujunes 6,2 miljonit eurot, olles sellega 2021. aasta kõige kasumlikum kvartal. Vaatamata teise samba pensionifondide vähenenud mahule oli viimase kvartali netoteenustasutulu 9,6 miljonit eurot. Pensionifondivalitsejate näitajate kohaselt on 2021. aasta neljanda kvartali kasum kolmanda kvartali kasumist 114% suurem. Teiste fondivalitsejate kasumi kasv jäi tagasihoidlikumaks, jäädes 4% juurde. Sektori omakapitali tootlikkus (ROE) tõusis viimases kvartalis 4,2% 15,1%ni, mis on toimunud enamiku pensionifondivalitsejate ROE paranemise toel. Omavahendite nõude kaetus vähenes 2021. aasta viimases kvartalis 103 protsendipunkti võrra 246%ni, mis on läbi aastate madalaim omavahendite nõude kaetus.

Teise pensionisamba väljamaksete tõttu 2021. aasta septembrikuus vähenes pensionifondide kogumaht ligi veerandi võrra, mille tagajärjeks eeldati pensionifondivalitsejate teenustasutulu ja kasumi vähenemist. Vaatamata fondide mahu vähenemisele seoses klientide lahkumisega teisest pensionisambast, olid neljanda kvartali netoteenustasutulu ja kasum selle aasta kõrgeimad. Mitmed pensionifondivalitsejad paistsid silma suurema netoteenustasutuluga, kui neil oli kolmandas kvartalis. Pensionifondivalitsejate netoteenustasutulu kasv võrreldes eelneva kvartaliga oli 53% ja kasumi kasv 114%.