Investeerimis- ja pensionifondide sektori III kvartali 2021 ülevaade

Eesti avalike fondide varade maht vähenes 2021. aasta kolmandas kvartalis 19,9% ehk 1,26 miljardi euro võrra ning oli kvartali lõpu seisuga 5,1 miljardit eurot. Suure languse tingisid väljamaksed kohustuslikest pensionifondidest, mistõttu vähenes selle segmendi varade maht kvartaliga koguni 23,5%. Väljamaksete tõttu vähenes ka teise samba fondide osakaal avalike fondide mahus 87,3%lt 83,4%le. 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Avalike fondide varade maht 6,34 mld €

5,08 mld €
II samba fondide osakaal 87,3% 83,4%
Avalike fondide osakuomanike arv (va pensionifondid) 20 410 21 813
Pensionifondide osakuomanike arv (II + III sammas kokku) 924 338 769 021
Tegutsevate avalike fondide arv 53 53

 

 

Suurt langust kohustuslike pensionifondide segmendis tasakaalustas mõnevõrra kasv teistes segmentides. Aktsiafondide maht suurenes kolmandas kvartalis 5,3% (teises kvartalis 7,1%), kinnisvarafondide maht 3,6% (teises kvartalis 1,3%) ning vabatahtlike pensionifondide maht 5,9% (teises kvartalis 9,0%). Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas nende segmentide osakaal 12,7%lt 16,6%ni.

Väljamaksete tõttu vähenes kolmandas kvartalis ka pensionifondide osakuomanike arv. Osakuomanike arvu languse põhjustasid lisaks II sambast lahkujatele pensionieelikud, kellel on pensionikka jõudmiseni jäänud vähem kui viis aastat. Kogumispensioni seaduse muudatuse tõttu võivad pensionieelikud esitada avalduse raha väljavõtmiseks ning väljamakse teostatakse avalduse esitamisele järgneva kalendrikuu jooksul. Kui kohustuslike pensionifondide osakuomanike arv vähenes, siis vabatahtlike pensionifondide osakuomanike arv jätkas kasvu. Kolmandas kvartalis avati 3649 uut III samba pensionikontot. Juurde tuli ka aktsia- ja kinnisvarafondide osakuomanikke.

Septembris alustas Pensionikeskus väljamaksete tegemist II samba osakuomanikele, kes olid hiljemalt 31. märtsiks selleks avalduse esitanud. Kokku pidi Pensionikeskus tegema 148 813 väljamakset, millest 98,6% olid Eesti-sisesed maksed ja 1,4% välismaised maksed. Teisest sambast võeti välja kokku 1 341 522 748 eurot, millest 265 615 232 eurot moodustas kinnipeetud tulumaks. Esimese kahe päevaga maksti välja 99,3% kogusummast ehk enamikuni jõudis raha ilma pikema viivituseta.