Investeerimisühingute sektori I kvartali 2021 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutses esimeses kvartalis kuus investeerimisühingut. Eestis ei tegutse ühtegi välisriigist pärit investeerimisühingu filiaali.

 

 

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Klientide varade maht 403 mln € 473 mln €
Investeerimisühingute varade maht 107 mln € 103 mln €
Kasum/kahjum -3,8 mln € -0,9 mln €
Netotulud 3,9 mln € 6,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 29,4% -4,7%
CET1 suhtarv, konsolideeritud 25,06% 24,68%

 

Investeerimisühingud teenisid 2021. aasta esimeses kvartalis 18 miljonit eurot brutotulu ja 7 miljonit eurot netotulu. Kuigi mõlemad näitajad olid esimeses kvartalis paremad kui neljandas kvartalis, ei piisanud sellest, et kasumisse jõuda, ja nagu eelmises kvartaliski, kandis sektor taas kahjumit.

Investeerimisühingute varade maht langes sooloarvestuses kvartaliga 4% ja moodustas 103 miljonit eurot. Rahalised vahendid moodustasid sektori varadest 35%. Kui lisada rahalistele vahenditele investeeringud kaubeldavatesse võlakirjadesse, siis likviidsete vahendite maht kokku moodustas 48% koguvaradest. Laenud klientidele moodustasid 36 miljonit eurot ja 35% sektori koguvaradest.

Investeerimisühingute hallatavad klientide varad suurenesid esimeses kvartalis 18% ja moodustasid 473 miljonit eurot. Investeerimisühingute avatud tururiskipositsioonid suurenesid 52% 187 miljoni euroni. Kõik investeerimisühingud täitsid nii Pillar 1 kui ka Pillar 2 omavahendite normatiivi.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute sektori kogubilanss on likviidne ja kapitaliseeritus hea.
  • Kuigi tulud kvartaliga mõnevõrra suurenesid, jäi investeerimisühingute sektor kahjumisse.
  • 28. juunil muutus oluliselt investeerimisühingute kapitaliregulatsioon. Finantsinspektsioonile esitatud hinnangute kohaselt suureneb investeerimisühingute kapitalinõue keskmiselt 5%.