Investeerimisühingute sektori II kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta teise kvartali seisuga 5 investeerimisühingut. 2018. aasta teises kvartalis sai investeerimisühingu tegevusloa Kawe Kapital, mille järel suurenes turul tegutsevate investeerimisühingute arv viieni. Kawe Kapital tegutses enne investeerimisühingu loa saamist fondivalitsejana. Kawe Kapital pakub väärtpaberiportfelli valitsemise teenust. 

Põhinäitajad

I kvartal 2018 Muutus II kvartal 2018
Klientide varade maht 886 mln € 1 mld €
Investeerimisühingute varade maht 52 mln € 55 mln €
Kasum/kahjum 2,4 mln € 3,1 mln €
Brutotulud 11,4 mln € 11,8 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 21,2% 23,6%
CET1, konsolideeritud 33,3% 34,87%

 

Investeerimisühingute klientide varade maht, mida siinsed investeerimisühingud haldavad, suurenes 2018. aasta teises kvartalis 14% võrra ja ulatus ühe miljardi euroni. Enim suurenesid Venemaa ja Belize saarte residentide varad, mis moodustasid vastavalt 68% ja 19% kogu klientide varadest. Esmakordselt ilmusid kliendibaasi Saint Kitts ja Nevise residendid varade mahuga 5 mln eurot. Eesti klientide osakaal kogu klientide varades oli 2,1%.

Investeerimisühingute sektor teenis teises kvartalis 3,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 30% võrra suurem kui eelmise kvartali kasum. Esimesel poolaastal kokku teenis sektor 2,3 korda rohkem kasumit kui 2017. aasta samal perioodil. Sektori aastane omakapitali tootlus oli esimesel poolaastal 23,6%.

Investeerimisühingud teenisid 11,8 miljonit eurot brutotulusid ehk 4% rohkem kui eelmises kvartalis, samas oli ka esimene kvartal suure kasumlikkusega. Enim teeniti tulu nõustamistehingutelt ja väljastatud laenude intressidelt ning vahetuskursside erinevustelt.

Sektori tulubaas ja kasumlikkus püsivad kõrged teist kvartalit järjest. Sellele vaatamata tuleb meeles pidada, et investeerimisühingute ärimudelid on seotud kõrgendatud riskidega ja kõrgete kasumite teenimine ei pruugi pikaajaliselt kesta.

Sektori keskmine kapitaliseeritus paranes teises kvartalis tänu 2017. aasta kasumite omavahenditesse lisamisele. Sektori konsolideeritud esimese taseme põhiomavahendite suhtarv suurenes 34,87% võrreldes kvartali alguses registreeritud väärtusega 33,73%. 

Seoses investeerimisühingute tegevuses esinevate kõrgendatud riskidega on Finantsinspektsioon määranud oma ettekirjutusega investeerimisühingutele täiendavad kapitalinõuded, mis lisanduvad Pillar 1 alusel sätestatud regulatiivsetele kapitalinõuetele. Täiendavad kapitalinõuded kokku moodustasid teise kvartali seisuga 12,5 miljonit eurot. Arvestades eelnimetatud täiendavaid kapitalinõudeid peavad investeerimisühingud hoidma 2,2 korda rohkem kapitali kui Pillar 1 kapitalinõue ette näeb. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektori tulud ja kasumlikkus püsisid teises kvartalis tugeval, esimese kvartaliga võrreldaval tasemel.
  • Sektori tururiskid on siiski kõrged ja tugev kasumlikkus ei pruugi pikaajaliselt kesta ning võib olla volatiilne.
  • Investeerimisühingute peamised riskid seisnevad mitteresidentide suuremahuliste varade haldamises ning kõrge tururiski omandamisega bilansiväliste instrumentide abil.
  • Mõned turul tegutsevad investeerimisühingud võivad olla avatud Brexiti riskile arvestades nende seotust Suurbritannias tegutsevate investeerimisühingutega. 
  • Oluline riskitegur investeerimisühingute puhul on normidele mitte vastavuse risk. Sektoris tegutsevate finantsasutuste sisekontrolli taset tuleb võrreldes teiste sektoritega tõsta.