Investeerimisühingute sektori II kvartali 2019 ülevaade

Finantsinspektsiooni järelevalve all oli teise kvartali lõpus viis investeerimisühingut. Eestis ei tegutse välisriikide investeerimisühingute filiaale. Samas tegutsevad Eesti suurimad investeerimisühingud aktiivselt välisriikides nii filiaalide kaudu kui ka pakkudes teenuseid piiriüleselt. Keskmiselt on sektoris kliendibaasist 96% ja tulubaasist 83% seotud välisriikides asuvate klientidega.

Investeerimisühingud hoidsid teise kvartali seisuga 610 mln eurot klientidele kuuluvaid varasid. Klientide varade maht jätkas teises kvartalis kahanemist, vähenedes kvartaliga 4% võrra.  

Põhinäitajad

I kvartal 2019 Muutus II kvartal 2019
Klientide varade maht 636 mln € 610 mln €
Investeerimisühingute varade maht 65 mln € 62 mln €
Kasum/kahjum 0,05 mln € 2,3 mln €
Brutotulud 8,8 mln € 11,8 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 0,4% 8,7%
CET1, konsolideeritud 30,97% 27,79%

 

Investeerimisühingute sektor teenis teises kvartalis brutotulu 11,8 mln eurot ehk 34% enam kui esimeses kvartalis. Investeerimisühingute sektori tulubaasi mõjutab kvartalist kvartalisse kõikuv tulu, mida teenitakse kauplemiselt õiglases väärtuses hinnatud instrumentidega. Esimeses kvartalis langes kauplemistulu 29%, teises kvartalis aga suurenes 46%. 

Sektor teenis teises kvartalis puhaskasumit 2,3 mln eurot, mida on tunduvalt rohkem kui esimese kvartali 0,05 mln eurot. Sektori omakapitali tootlikkus oli esimesel poolaastal 8,7%. Kasumlikkuse paranemine tulenes tulubaasi suurenemisest. Sektori halduskulud jäid ligikaudu eelmise kvartaliga samale tasemele.

Sektori konsolideeritud CET1 näitaja vähenes kvartali jooksul 30,79%-lt 27,79%-ni. Kapitaliseerituse mõningase languse taga on riskivarade kasv, mille omakorda tingis tururiskipositsioonide suurenemine kvartaliga 15% võrra. Tururiskipositsioonide hulgas on kasvanud valuutarisk, mis moodustas 70% kõikidest tururiskidest. Investeerimisühingute summaarne tururiskipositsioon oli 103 mln eurot, mis on väga kõrge tase võrreldes sektori omavahendite suurusega (55 mln eurot).

Finantsinspektsioon on kehtestanud investeerimisühingute suhtes suured täiendavad kapitalinõuded. Seetõttu on paljudel investeerimisühingutel vaatamata kõrgele CET1 näitajale väike omavahendite puhver ning täiendavaid riske võtta ei ole võimalik. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingud omandavad suuri tururiskipositsioone, mille juhtimisega teenitakse suur osa sektori tuludest.
  • Tururiskidega seotud ärimudelite tõttu on investeerimisühingute finantsseisund avatud riskidele, mis võivad turu ebasoodsate arengute korral realiseeruda lühikese aja jooksul.