Investeerimisühingute sektori III kvartali 2020 ülevaade

Investeerimisühingute sektoris tegutses Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel viis investeerimisühingut. Investeerimisühingute turul ei tegutse ühtegi välisinvesteerimisühingu filiaali. Investeerimisühingute sektori varade maht jätkab suhteliselt kiiret kasvu tänu kasumitele. Kolmandas kvartalis suurenes varade maht 5% ja ületas 100 miljoni euro piiri.

 

Põhinäitajad

II kvartal 2020 Muutus III kvartal 2020
Klientide varade maht 371 mln € 374 mln €
Investeerimisühingute varade maht 96 mln € 101 mln €
Kasum/kahjum 5 mln € 5,4 mln €
Brutotulud 20 mln € 21 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 57,9% 47,0%
CET1 suhtarv, konsolideeritud 28,71% 29,28%

 

Investeerimisühingute varad koosnesid 41% ulatuses hoiustest pankades ja finantseerimisasutustes. Väärtpaberiinvesteeringud moodustasid 18% varadest, sealjuures 12% varadest moodustasid likviidsuse paigutamise eesmärgil hoitavad võlakirjad ja 5% varadest investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse. Klientidele väljastatud laenude osatähtsus varadest ulatus 28%ni ja see pole kvartaliga oluliselt muutunud.

Investeerimisühingud finantseerivad ennast 80% ulatuses omakapitaliga. Laenukohustused finantseerimisasutuste eest moodustasid 10% bilansist ja need olid peaasjalikult lühiajalised kohustused arvelduskrediidi vormis USA ja Venemaa finantsasutuste ees.

Investeerimisühingud hoidsid 374 miljoni euro väärtuses klientide varasid. Klientide varade maht ei ole kvartaliga oluliselt muutunud. Kõige rohkem ehk 79% on endiselt Venemaa residentide varasid. Eesti klientide varad olid mahult teisel kohal ja nende osatähtsus oli 6%.

Investeerimisühingud teenisid kolmandas kvartalis 21 miljonit eurot brutotulu ehk sama palju kui eelmises kvartalis. Selle aasta üheksa kuuga teenisid investeerimisühingud kaks korda rohkem tulu kui eelmise aasta samal perioodil. Tulubaas kasvas tänu sellele, et investeerimisühingud teenisid 2020. aastal oluliselt rohkem tulu kauplemiselt. Tulu kauplemiselt õiglases väärtuses kajastatud instrumentidega on sektori peamine tuluallikas, moodustades 84% kogu tuludest. Sektor teenis kolmandas kvartalis 5 miljonit eurot kasumit ehk ligi sama palju kui eelmises kvartalis. Investeerimisühingute omakapitali tootlus ulatus üheksa kuu seisuga aastases arvestuses 47%, mida võib lugeda väga kõrgeks kasumlikkuseks.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektori tulubaas ja kasumlikkus püsivad kõrged. Tulemused on paremad kui eelmisel aastal.
  • Investeerimisühingute bilanss on likviidne, üle poole varadest moodustavad kõrgelt likviidsed varad.
  • Investeerimisühingud omavad suure mahuga tururiskipositsioone, mis võimaldasid teenida COVID-19 kriisist mõjutatud heitlikul turul suuremat kasumit.
  • Investeerimisühingute kapitaliseeritus on piisav riskide katteks.
  • Sektor tegutseb suuresti piiriüleselt ning sellest johtuvalt hoitakse suures mahus mitteresidentide vahendeid.