Investeerimisühingute sektori IV kvartali 2020 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutses neljanda kvartali lõpus kuus ühingut. Investeerimisühingute arv suurenes kvartaliga ühe võrra. Eesti turul ei tegutse ühtegi välismaise investeerimisühingu filiaali.

 

 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2020 Muutus IV kvartal 2020
Klientide varade maht 374 mln € 403 mln €
Investeerimisühingute varade maht 101 mln € 107 mln €
Kasum/kahjum 5,4 mln € -3,8 mln €
Netotulud 13,2 mln € 3,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 47,0% 29,4%
CET1 suhtarv, konsolideeritud 28,28% 25,06%

 

Investeerimisühingute sektori varade maht suurenes kvartaliga 7% ja ulatus 107 miljoni euroni. Investeerimisühingute sektor omab suuremahulist kauplemisportfelli. Avatud kauplemispositsioonide maht suurenes kvartalis 36% võrra ja moodustas 123 miljonit eurot (210% sektori omavahenditest). Kauplemisportfelli positsioonidest kasvasid enim valuutaga seotud finantsinstrumendid, mille osakaal kauplemisportfellis tõusis 74%ni. Aktsiapositsioonid moodustasid tururiskiga positsioonidest suhteliselt väikese osa, nende osakaal vähenes kvartaliga 23%-lt 15%ni. Lühiajalised hoiused krediidi- ja finantseerimisasutustes moodustasid 41% investeerimisühingute varadest ja likviidsed võlakirjad 13% varadest. Seega on üle poole sektori varadest investeeritud likviidselt.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektori tulubaas on üles ehitatud tulu teenimisele suuremahuliselt kauplemisportfellilt. Kauplemistulu on oma olemuselt volatiilne ning tururiskid võivad kiiresti realiseeruda. Tururiskide realiseerumise tõttu kandis sektor neljandas kvartalis ulatuslikku kahjumit.
  • Kahjumit on põhjustanud järsult vähenenud kauplemistulem.
  • Vaatamata neljanda kvartali kehvale tulemusele teenis sektor 2020. aastal tervikuna rekordilist kasumit, kuna COVID-19 kriisist tingitud volatiilsus ja klientide aktiivsus aitasid teenida tavapärasest suuremat kasumit aasta eelnevates kvartalites.
  • Investeerimisühingute bilanss on likviidne, üle poole varadest moodustavad kõrgelt likviidsed varad.