Investeerimisühingute sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Neljanda kvartali lõpus tegutses Eestis seitse investeerimisühingut. Sektori varad suurenesid 23% ja küündisid 121 miljoni euroni, mis on ajalooliselt kõrgeim registreeritud näitaja. 

 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Klientide varade maht 485 mln € 533 mln €
Investeerimisühingute varade maht 99 mln € 121 mln €
Kasum/kahjum -0,9 mln € 4,4 mln €
Netotulud 7,3 mln € 11,2 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) -0,1% 5,8%

 

 

Raha ja nõudmiseni hoiused moodustasid 22% ja likviidsed võlakirjad 6% sektori koguvaradest, seega ligikaudu kolmandik varadest oli investeeritud likviidsetesse instrumentidesse. Laenud klientidele hõlmasid 49% sektori varadest.

Investeerimisühingute sektoril olid aasta lõpus olulised bilansilised riskipositsioonid Venemaa suhtes. Need koosnesid peamiselt Venemaa klientidele antud väärtpaberilaenudest ja väiksemal määral Venemaa finantsasutustes hoitavast likviidsusest. Aasta lõpus oli selliseid positsioone 49 miljonit eurot ehk 41% koguvaradest. Riskipositsioonid on koondunud suuresti ühte investeerimisühingusse, kelle ärimudel on Vene turuga seotud. Pärast aasta lõppu on Venemaa riskipositsioonid hakanud kiiresti vähenema. Investeerimisühingute hallatav klientide varade maht kasvas neljandas kvartalis 10% ehk 533 miljoni euroni. Klientide varade hulgas suurenesid enim aktsiainvesteeringud ning vabad rahalised vahendid. 

Investeerimisühingud teenisid neljandas kvartalis 11 miljonit eurot netotulu ehk 50% rohkem kui eelmises kvartalis. Neljandas kvartalis teenis sektor rohkem tulu kauplemiselt ning teenustasutulu nõustamisteenustelt ja muudelt investeerimisteenustelt.

Sektor teenis neljandas kvartalis 4,4 miljonit eurot kasumit võrreldes eelmise kvartali 0,9 miljoni euroga. 2021. aastal kokku teeniti 4,4 miljonit eurot puhaskasumit ja omakapitali tootlikkus oli 6%. 

Sektori omavahendid ületasid teise kvartali seisuga Pillar 1 omavahendite nõuet 3,7 korda. Likviidsusnõue oli ettevõtetel täidetud keskmiselt 3,6 korda.