Kahjukindlustuse sektori I kvartali 2020 ülevaade

Eestis registreeritud kahjukindlustusseltsid, kellest neljal on filiaalid Lätis ja Leedus, kogusid 2020. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 154 miljonit eurot. Koroonakriisi alguses märtsi teises pooles toimus mahtude vähenemine. Kindlustustoodete osas mõjutas COVID-19 eelkõige reisikindlustust, kuna riigipiirid suleti ja vähenes vajadus reisikindlustuse järele.

 

 

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2019 Muutus I kvartal 2020
Kindlustusmaksete maht 145 mln € 154 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 89 mln € 84 mln €
Kindlustusseltside varade maht 937 mln € 910 mln €
Neto kombineeritud suhe 88,9% 88,6%
Kasum* 13,7 mln € -13,2 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 201,3% 195,8%

*Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

 

 

Esinenud kahjunõuete maht oli 2020. aasta esimeses kvartalis 84 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes 2019. aasta esimese kvartaliga 4,4%. Kahjunõuded vähenesid tänu soodsatele ilmastikutingimustele ning lisaks ka liikumispiirangutele, mis vähendasid liiklustihedust ja seetõttu ka kahjujuhtumite arvu liiklus- ja kaskokindlustuses.

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2020. aasta esimeses kvartalis kahjumit 13,2 miljonit eurot ning kahjukindlustusseltside kulud ulatusid 38 miljoni euroni. Eesti kahjukindlustusturu mahuks oli 99 miljonit eurot, mis teeb kasvuks 1,3%. Filiaalide turuosa jäi Eesti turul samale tasemele nagu varem, moodustades 29% koguportfellist. Peale Seesam Insurance filiaalistumist alates teisest poolaastast, tõuseb filiaalide osakaal Eesti kahjukindlustusturul ligikaudu 40%ni.

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe oli tänu kahjude vähenemisele esimeses kvartalis 87,4%. Tänu headele tulemustele liikluskindlustuses, alandasid seltsid selles liigis märkimisväärselt tariife.

Koroonakriisi mõju kahjukindlustussektori kapitaliseeritusele

Koroonakriis avaldas kõige enam mõju kapitalinõuete kaetusele, mis tulenes investeeringute väärtuse langusest. Selle tulemusena langes omavahendite maht 6% võrra 381 miljoni euroni. Kuna kapitalinõude kogusumma langes oluliselt vähem kui omavahendid, vähenes kapitalinõuete kaetus kahjukindlustussektoris 195,8%ni esimese kvartali lõpu seisuga (201,3% 2019. a lõpp).

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Tänu sobivatele ilmastikutingimustele aasta alguses ja liiklustiheduse vähenemisele eriolukorra ajal, oli sõidukitega seotud kindlustusliikides kahjusus tavapäraselt madalam. Seetõttu langetasid kahjukindlustusseltsid tariife eelkõige liikluskindlustuses (kuni 20% vähenemine), aga ka kaskokindlustuses.
  • Kahjukindlustusseltsid teenisid 2020. aasta esimeses kvartalis kahjumit 13,2 miljonit eurot. Kahjumi taga on muuhulgas väärtpaberiportfellide väärtuse langus, mida põhjustas olukord maailma finantsturgudel.