Kahjukindlustuse sektori I kvartali 2021 ülevaade

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid esimeses kvartalis 133 mln euro ulatuses kindlustusmakseid. Seda on sama palju kui aasta tagasi, kuigi eelmise aasta esimestel kuudel ei mõjutanud veel koroonakriis negatiivselt preemiamahtu. Kahjunõuete maht oli esimeses kvartalis 77 miljonit eurot. See kasvas mõnevõrra, mis on aasta alguses valitsenud talvetingimusi arvesse võttes oodatav tulemus. Kahjukindlustusseltside kulude maht jäi samaks, ulatudes 33 mln euroni.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 123 mln € 133 mln €
Esinenud kahjunõuete maht

76 mln €

77 mln €
Kindlustusseltside varade maht 842 mln € 817 mln €
Neto kombineeritud suhe 85,5% 89,1%
Kasum* 17,7 mln € 4,1 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 195,5% 201,4%

Kahjukindlustusteenuse pakkumine on kolmes Balti riigis tihedasti põimunud. Eesti kahjukindlustusandjad koguvad üle poole oma kindlustusmaksetest Lätist ja Leedust ning Läti ja Leedu peakontoritega kindlustusseltside filiaalid koguvad Eestist kindlustusmakseid ligikaudu 37% siinse kahjukindlustusturu mahust. Baltikumi kahjukindlustusturul kogutud kindlustusmaksete maht ületas 2020. aastal 1,4 miljardit eurot. Suurim osakaal selles oli Leedu turul, mille maht oli 664 miljonit eurot, järgnesid Eesti 383 miljoni euro ja Läti 378 miljoni euroga. Preemiamaht vähenes kõigis kolmes riigis koroonakriisi tagajärjel. Kaks suurimat teenusepakkujat VIG Group (Compensa, BTA) ja Lietuvos Draudimas/PZU hõivavad koos üle poole Baltikumi kahjukindlustusturust. Järgnevad Eesti kahjukindlustusandjad ERGO Insurance, If P&C Insurance ja Swedbank P&C Insurance.

 

 

Eesti kahjukindlustusturu maht (Eestis, sh välisriikide kahjukindlustusandjate filiaalide kogutud kindlustusmaksed) oli esimeses kvartalis 98 mln eurot, kahanedes 1,5% võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga. Kui 2021. aasta esimestel kuudel jäi maht eelmise aasta omale alla, siis alates märtsist on Eestis kogutud kindlustusmaksete summad suuremad kui 2020. aasta vastavatel kuudel.

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2021. aasta esimeses kvartalis 4 mln eurot kasumit. Tulemust vähendas tavapärasest suuremas mahus dividendide tulumaksu maksmine summas 9 mln eurot. Kapitalinõude kaetus ületas I kvartali lõpuks 200% taseme.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustusseltside maht on taastumas. Majanduskasv, koroonanäitajate paranemine, uute autode müügi kasv, müügi suurenemine kinnisvaraturul – nende indikaatorite põhjal võib väita, et 2021. aastal peaks ka kahjukindlustusturg kasvama.