Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2020 ülevaade

2020. aasta kokkuvõtteks võib nentida, et COVID-19 kriisi kogumõju kahjukindlustusturule jäi kardetust väiksemaks. Kuus Eestis litsentseeritud kahjukindlustusseltsi, kellest kolm omavad filiaale ka Lätis ja Leedus, kogusid 2020. aastal kindlustusmakseid 504 miljonit eurot, mis on vaid 0,4% vähem kui 2019. aastal. Täpsustusena olgu mainitud, et selline hinnang on mõjutatud suurte kahjukindlustusandjate mahtudest – väiksemate seltside mahud siiski 2020. aastal vähenesid.

 

 

 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2020 Muutus IV kvartal 2020
Kindlustusmaksete maht 124 mln € 123 mln €
Esinenud kahjunõuete maht

73 mln €

76 mln €
Kindlustusseltside varade maht 834 mln € 842 mln €
Neto kombineeritud suhe 87,3% 85,5%
Kasum* 20,6 mln € 17,7 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 211,4% 195,5%

*  Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Riikide lõikes on kogutud makseid enim endiselt Eestist 47,3% osakaaluga. Suurenenud on Leedust kogutud kindlustusmaksete maht, mis ulatub 34,4%ni. Selle on tinginud eelkõige meie suuremate seltside hea müügitöö Leedus, sest tegelikkuses on kahjukindlustusturu mahud kahanenud kõigis kolmes Baltikumi riigis. Läti osakaal meie seltside kindlustusmaksete portfellis on vähenenud 18,3%ni. 

 

 

Vaadates kindlustusmaksete dünaamikat äriliinide lõikes kahe aasta võrdluses, joonistub välja kaks äriliini, kus mahud COVID-19 kriisi tõttu vähenesid. Reisikindlustuses, mis sisaldub meditsiinikulude kindlustuse äriliini koosseisus, on mahud reisimise vähenedes kahanenud üle kolmandiku. Liikluskindlustuses langetati tariife soodsate ilmastikutingimuste ja COVID-19 kriisi piirangutest tuleneva liiklustiheduse ja kahjude arvu languse tõttu.

 

Kahjunõuete maht oli 2020. aastal 289 miljonit eurot, kahanedes 2019. aastaga võrreldes 1,5%. Kindlustusliigiti on kahjunõuete summad vähenenud liikluskindlustuses ja kaskokindlustuses, kasvanud aga varakindlustuses. Kahjukindlustusseltside kulud kahanesid kindlustusmaksetega samas tempos ehk 0,4%, ulatudes 2020. aastal 131 miljoni euroni.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks (Eestis kogutud kindlustusmaksed, sh välisriikide kahjukindlustusandjate filiaalide poolt) kujunes 2020. aastal 383 miljonit eurot, vähenedes 2019. aastaga võrreldes 3,7%. Kapitalinõude kaetus seltsidel valdavalt kasvas kvartaliga. 

Kahjukindlustussektori kasumlikkus püsib vaatamata COVID-19 kriisile tugev

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe, mis näitab kindlustustegevuse kasumlikkust, oli 2020. aastal eeskätt tänu teise ja neljanda kvartali headele tulemustele 85,5%. Kombineeritud suhe on viimastel aastatel näidanud kahanemise trendi ja seda mõlema komponendi osas: kahjusuhe oli 57,2% ja kulusuhe 28,3% netoarvestuses. Kahjukindlustusseltsid teenisid 2020. aastal 64 miljonit eurot kasumit. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • 2021. aasta esimene kuu näitab kindlustusmaksete mahu 3–4% langust võrreldes koroonaeelse 2020. aasta jaanuariga, kuid seda eelkõige liikluskindlustuse tariifilangusest ja reisikindlustuse nõudluse kahanemisest tingituna.