Makseasutuste sektori III kvartali 2019 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2019. aasta kolmandas kvartalis makseid 80 miljoni euro väärtuses, see on 4% vähem kui teises kvartalis. 

Kolmandas kvartalis teostati 1,9 miljonit makset, mis on sama palju kui teises kvartalis. Keskmine maksetehingu summa oli 41 eurot, 4% väiksem kui eelmises kvartalis. 

Põhinäitajad

II kvartal 2019 Muutus III kvartal 2019
Maksete maht 83 mln € 8o mln €
Maksete arv 1,9 mln tk   1,9 mln tk
Kasum 1,4 mln € 1,2 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 25% 23%
Omavahendite nõude kaetus 1434% 1474%

Makseasutused teenisid kolmandas kvartalis 1,2 miljonit eurot kasumit.

Makseasutuste omakapitali tootlikkus moodustas kolmandas kvartalis 23,4% (eelmises kvartalis 24,8%). 

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on väga hea, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 14,7 korda. 

Andmevahetusliideste kasutuselevõtt makseasutustes 

Makseteenuste direktiivi PSD2 alusel välja antud regulatiivsetes tehnilistes standardites (edaspidi RTS) on sätestatud kohustus kõikidele kontot haldavatele makseteenuse pakkujatele, kelle maksekontod on interneti kaudu juurdepääsetavad, pakkuda hiljemalt 14.09.2019 vähemalt üht juurdepääsuliidest, mis võimaldavad turvalist teabevahetust kontoteabe teenuse pakkujate, makse algatamise teenuse pakkujate ja kaardipõhiseid makseinstrumente väljastavate makseteenuse pakkujatega. 

Seoses eeltooduga tegi Finantsinspektsioon järelepärimised kõigile makseteenuste pakkujatele, sh makseasutustele, kellele kohaldub RTS, eesmärgiga saada täpsemat infot vastava projekti seisu ning planeeritava tegevuse kohta. Kõik makseasutused kinnitasid oma valmisolekut RTS-i nõuete täitmiseks.  RTS-i jõustumisel olid RTS-i kohaldamisalas olevad makseasutused vajalikku informatsiooni oma kodulehel avalikustanud. Finantsinspektsioonile teadaolevalt on makseasutuste sektor võtnud kasutusele nõutud andmevahetusliidesed. Finantsinspektsioon jätkab makseteenuste direktiivi rakendamise raames järeltegevusi.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektoris tervikuna on rahapesu risk oluliselt vähenenud, kuna 2019. aastal on tegevusloa kaotanud 3 makseasutust. 
  • Hiljemalt 14.09.2019 pidid makseteenuse pakkujad, kes haldavad maksekontosid, mis on interneti teel ligipääsetavad, töötama välja andmevahetusliidese, mis võimaldab kolmandatele makseteenuse pakkujatele ligipääsu. Finantsinspektsioon on saanud asjakohastelt subjektidelt kinnitusi, et nad vastavad nõuetele.