EBA alustas menetlust Eesti ja Taani finantsjärelevalve tegevuse uurimiseks

19.02.2019

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teavitas Finantsinspektsiooni, et algatas ametliku uurimise Eesti ja Taani finantsjärelevalve suhtes seoses järelevalvetegevusega Danske Banki üle. Sellele eelnesid järelepärimised nii Eesti kui ka Taani järelevalveasutustele.

Menetluse alustamine markeerib algust protsessile, kus EBA soovib anda võimaliku Euroopa Liidu õiguse rikkumise kontekstis lõpliku hinnangu tegevusele, mille algusaeg ulatub üle kümne aasta tagusesse aega. Finantsinspektsioon on olnud seni ja kavatseb olla ka edaspidi avatud vastustes EBA päringutele Danske Banki asjas, et aidata igati kaasa tõese ja õiglase otsuse kujundamisele.

Menetluse alustamine on ajendatud Danske Bankis toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide ning juhtimise ja organisatsiooni korraldamise alaste nõuete rikkumistest.

Lõpptulemusena selgub liikmesriigi võimaliku rikkumise sisu, misjärel antakse liikmesriigile ka soovitusi tulevikus samaväärsete rikkumiste vältimiseks.

„Finantsinspektsioon on andnud Euroopa Pangandusjärelevalvele põhjaliku ülevaate oma aastatepikkusest järelevalvetegevusest Danske Bankis ning oleme valmis ka edaspidi läbipaistvalt koostööd tegema,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Eeldame, et EBA kohtleb järelevalveid ühetaoliselt ehk sarnast põhjalikku käsitlust leiavad ka teised tänaseks tuntud kaasused ja nende õigeaegne tuvastamine kaasusega seotud riikide järelevalveasutuste poolt,“ lisas ta.

Rahapesu tõkestamisele kaasaaitamine on Finantsinspektsiooni üks strateegilisi prioriteete 2016. aastast, kuid üks olulisi fookusvaldkondi juba alates 2014. aastast. Finantsinspektsioon on puutumuses rahapesu tõkestamisega eelkõige oma järelevalve alla kuuluvate finantsvahendajate organisatsioonide riskijuhtimise kontrollimisel, et see vastaks seadusele, äristrateegiale ja riskiisule.

2014. aastal Danske Eesti filiaalis läbi viidud kohapealsed kontrollid näitasid, et panga riskikontroll ei vastanud ärimudelile. 2015. aastal sundis Finantsinspektsioon ettekirjutusega panka oma riskantsete mitteresidentide äri Eestis sulgema. 2019. aastal tegi Finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse, millega keelustas vahepeal ilmnenud uute asjaolude tõttu panga filiaali tegevuse Eestis täielikult.

Eesti finantsjärelevalve töötab pidevalt selle nimel, et siinne turg oleks läbipaistev ja jätkusuutlik. Finantsinspektsioon on alates 2014. aastast oluliselt arendanud finantsjärelevalve metoodikaid, suurendanud oluliselt kohapealsete kontrollide arvu ning saanud nõukogult rohkem ressursse efektiivsemaks rahapesualaseks järelevalveks. Selline efektiivne tegutsemine on kaasa toonud olulise rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide langemise Eesti finantssektoris ja suurendanud finantsvahendajate vastupanuvõimekust. See on andnud ka selge ja tugeva sõnumi avalikkusele, et Eesti ei ole koht läbipaistmatu finantsteenuse osutamiseks.

Veel uudiseid